Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1046

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 4 oktober 2016

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

« Bouwstenen voor een Energiepact voor België » - Actiepunten - Bescherming van de kwetsbare verbruikers - Opvolging - Stand van zaken

energiebeleid

Chronologie

4/10/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 )
24/10/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-1046 d.d. 4 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : het energiebeleid vergt een multidimensionale aanpak op de verschillende beleidsniveaus. Vaak hebben maatregelen gevolgen op meerdere beleidsniveaus. Het betreft hier dus duidelijk een transversale aangelegenheid.

Op initiatief van Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, kwam in 2013 en 2014 een brede groep stakeholders in het Belgische energiebeleid samen met als doel een gemeenschappelijke, breed gedragen visie over onze energietoekomst uit te werken. Zo hebben vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, van de verbruikers, de industrieën en de academische wereld zich rond de tafel gezet om een gezamenlijk initiatief uit te werken dat resulteerde in de tekst « Bouwstenen voor een Energiepact voor België ».

Alle deelnemende stakeholders roepen de politieke overheden van dit land, en in het bijzonder de ministers van Energie van de verschillende beslissingsniveaus, op om een inclusief, transparant en participatief proces verder te ondersteunen zodat een representatieve groep van stakeholders verder kan werken aan een bindend Energiepact. Een dergelijk Energiepact moet de fundamenten leggen voor een coherent en integraal energiebeleid op korte, middellange en lange termijn.

De tekst « Bouwstenen voor een Energiepact voor België » bevat ook een lijst met actiepunten. De geformuleerde acties zijn een oproep aan de Belgische beleidsmakers (federaal, regionaal en lokaal) en zijn noodzakelijk om een veilig, duurzaam en competitief energiebeleid te verzekeren voor de komende jaren. De laatste vier actiepunten moeten de kwetsbare verbruikers adequaat beschermen. Ze zijn als volgt geformuleerd :

« - kwetsbare verbruikers proactief beschermen en begeleiden door effectieve steun te bieden om het verbruik te beperken en lage prijzen te verzekeren ;

- de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen die de kwetsbare klanten begeleiden, zoals distributienetbeheerders, overheidsinstellingen voor maatschappelijk welzijn, regulatoren, enz., duidelijk omschrijven en indien nodig aanpassen ;

- de toegang tot en bevoorrading van elektriciteit waarborgen en vermijden dat de kwetsbare verbruikers (die niet in staat waren om HEB (hernieuwbare energiebronnen) te installeren en in energie-efficiëntie te investeren) een toenemend deel van de netwerkbijdragen, heffingen en taksen moeten betalen ;

- ervoor zorgen dat alle verbruikers, in het bijzonder de kwetsbare verbruikers, voldoende geďnformeerd worden over de verschillende op de markt beschikbare elektriciteitsaanbiedingen en producten. »

1) Op welke wijze heeft de geachte minister aan elk van bovenvermelde actiepunten opvolging gegeven ? Indien er geen opvolging aan is gegeven, graag motiveren waarom.

2) Wat is de stand van zaken ? Hoe wordt de voortgang van de actiepunten gemonitord ?

Antwoord ontvangen op 24 oktober 2016 :

Het is waar dat de afgelopen maanden voornamelijk gewijd werden aan belangrijke en complexe dossiers zoals de bevoorradingszekerheid van elektriciteit.

Niettemin werd het dossier van de verdediging van de kwetsbare consument nooit uit het oog verloren.

Een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, wordt momenteel afgerond. Talrijke procedures moeten in acht genomen worden al was het slechts, om zoals dit hier het geval is, een categorie van personen « met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie », te kunnen toevoegen aan de lijst van de automatische begunstigden van het specifiek sociaal tarief voor aardgas.

Dit besluit zal het mogelijk maken om de huurders van een appartementsgebouw, waarvan de verwarming op aardgas wordt verzekerd door een collectieve installatie, te laten genieten van het specifiek sociaal tarief wanneer de woningen door een huisvestingsmaatschappij in huur worden gegeven voor sociale doeleinden, zelfs als het gaat om een systeem van blokverwarming waarbij de appartementen niet zijn voorzien van een individuele meter.

Anderzijds wordt het sectoraal akkoord voor de verdediging van de elektriciteits- en gasconsumenten momenteel herzien, ingevolge een uitgebreid overleg dat geleid wordt door mijn collega Kris Peeters, minister van Economie. Ondanks de belangrijke en voortdurende veranderingen op de energiemarkt zullen de rechten van alle consumenten, met inbegrip van de meest kwetsbaren, hierin beter worden verdedigd.

Op geen enkel moment zal de evolutie van de energiemarkten als bijwerking, het vergroten van de kloof tussen de kwetsbare of minder gegoede consumenten en de andere residentiële consumenten, mogen hebben.