Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-959

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Justitie

Casino's - Controle door de overheid

speelhal
kansspel
Nationale Loterij
fiscale controle
spelverslaving

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-958

Vraag nr. 5-959 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister van FinanciŽn is bevoegd voor kansspelen en de controle daarop. De geachte minister van Justitie kan een grote rol spelen in de strijd tegen illegaal gokken en kansspelen. De overheid droeg een belangrijke activiteit hieromtrent over aan de naamloze vennootschap Nationale Loterij.

De bevoegdheid om vergunningen te verstrekken aan casino's behoort de gewesten toe. Hierbij stelt zich een vraag naar de controle op de wettelijkheid en het correcte handelen van deze casino's.

Casino's betekenen een groot en relevant gevaar voor vele mensen. De schrijnende verhalen over de gevolgen van gokverslavingen zijn legio. Het aanzetten, zelfs verleiden tot gokken en geldverspilling maakte en maakt duizenden mensen tot slachtoffers. Velen verzanden in armoede, met een spoor van familiale, persoonlijke en uiteindelijk ook maatschappelijke ellende. Dit alles maakt een accurate, nauwgezette en systematische controle op werking van casino's prioritair.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Werken de diensten van FinanciŽn en Justitie samen betreffende de controle op casino's en goktenten? Zo ja, hoe verloopt deze samenwerking en tot welke resultaten leidt ze? Zo niet, hoe valt dit te verklaren?

2) Welke concrete beleidsvoering ondernam (of plant) de geachte minister in de strijd tegen gokverslaving en gokmisbruik? Welke concrete controleacties werden sinds 2007 jaarlijks ondernomen? Hoe is deze controle georganiseerd? Wie regisseert deze? Gebeurt dit in samenwerking met de gewesten? Welke resultaten leveren deze controles op? Waar situeert hij de sterktes en de zwaktes en hoe zal hij hiermee rekening houden?

3) Wat zijn de jaarlijkse belastingbedragen die door de legale casino's werden betaald aan de gewesten en de federale overheid sinds 2007? Hoe evolueerden deze cijfers, hoe evalueert en duidt hij deze evoluties?

4) Kunnen de legaal erkende casino's in ons land aan elkaar worden gelinkt, via de eigenaars of bestuurders en andere? Overlappen er veel leden in de verschillende raden van bestuur? Werden de beheerders van deze casino's doorgelicht door de diensten van Justitie? Welke andere acties ter voorkoming van clusters en overlappende netwerken werden ondernomen?

5) Over welke maatregelen en instrumenten beschikt hij om illegale vormen van gokken en kansspelen te bestrijden, te bestraffen en te voorkomen? Tot welke resultaten leidde deze beleidsvoering? Hoeveel middelen investeerde de federale overheid in de strijd tegen illegaal gokken en kansspelen en het voorkomen daarvan?