Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9401

van Patrick De Groote (N-VA) d.d. 25 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Het voorstel van thuiswerk voor federale ambtenaren

overheidsapparaat
ambtenaar
rechten van de ambtenaar
thuiswerk
ministerie
Rijksdienst voor Pensioenen
werk op afstand
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Regie der Gebouwen

Chronologie

25/6/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3208

Vraag nr. 5-9401 d.d. 25 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Veel ambtenaren hoeven zich straks slechts twee keer per week op kantoor te melden. De federale overheid gaat immers tienduizenden vierkante kilometer dure en overbodige kantoorruimte van de hand doen en zal het thuiswerken extra aanmoedigen. Dat besparingsidee is het werk van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, Servais Verherstraeten, en van de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert. Het project beoogt een jaarlijkse besparing van tientallen miljoenen euro's aan huurgeld.

Die denkoefening zou de FOD Mobiliteit een jaarlijkse besparing van 1,6 miljoen opleveren en de Rijksdienst voor Pensioenen een jaarlijkse besparing van 6 miljoen euro. Er zou ook een oefening gebeurd zijn voor de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

1) Wordt er in onkostenvergoedingen voorzien voor thuiswerk (de zogenaamde overheadkosten, zoals gsm, papier, inktcartouches,Ö)?

2) Worden er kosten voorzien voor het creŽren van de mogelijkheid tot thuiswerk, bijvoorbeeld de aankoop van laptops, informaticatoepassingen voor de werknemer thuis, abonnementen, enzovoort?

3) Met betrekking tot de eerste twee vragen, op hoeveel worden die respectievelijke kosten, zowel de recurrente als de eenmalige, geraamd ?

4) Met betrekking tot de eerste twee vragen, welke ervaring heeft men uit het verleden?

5) Worden er onderhandelingen opgestart met de NMBS met betrekking tot een speciale formule bij de spoorwegen? Aangezien de ambtenaren slechts twee van de vijf dagen met de trein zouden reizen, is een jaarabonnement misschien niet meer in verhouding tot de geleverde dienst.

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen :

In het federaal openbaar ambt bestaat de mogelijkheid tot telewerk. Dit is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de werkvloer van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige of incidentele basis buiten die werkvloer kunnen worden uitgevoerd en dus potentieel ook thuis. Dit betekent dat de telewerker op elk ogenblik bereikbaar moet zijn, zowel voor zijn collega’s, oversten als voor klanten.

1. Inzake onkosten stellen de meeste organisaties een GSM ter beschikking van de telewerker. Er zijn echter geen vergoedingen voor papier of inktpatronen. De telewerker is immers steeds verbonden met de printers op kantoor. Naast bijdragen tot een duurzame mobiliteit, heeft telewerk ook namelijk als doel het papierverbruik verder te beperken.

2. Onze regelgeving bepaalt dat de werkgever alle kosten die verband houden met het telewerk ten laste neemt :

a. De kosten inzake het beschikbaar stellen, het installeren en het onderhouden van de voor telewerk benodigde apparatuur ;

b. De kosten van de verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk ;

c. En indien de telewerker eigen apparatuur gebruikt, zijn de aan het telewerk verbonden kosten inzake installatie van informaticaprogramma's, werking en onderhoud, alsook de kosten inzake afschrijving van de apparatuur, voor rekening van de werkgever.

3. De Federale Overheidsdienst (FOD) P&O is verantwoordelijk voor de algemene regelgeving, maar de concrete kostenregeling behoort tot de verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke dienst en deze kan variëren al naargelang hun technische mogelijkheden. Voor wat betreft de telewerkers van de FOD Personeel en Organisatie bedragen de kosten gemiddeld 55 euro per maand per telewerker. De kosten van de laptops worden niet als extra kosten beschouwd, aangezien de meeste personeelsleden beschikken over een laptop.

4. Het telewerk wordt heel erg op prijs gesteld door de telewerkers. 4,8 procent van de federale ambtenaren doet aan thuiswerk. Telewerken zorgt voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven en het is een stuk minder belastend voor het milieu, denk maar aan de vele files. Daarnaast kan de overheid zo ook haar huurfactuur verlagen.

5. In het kader van het efficiëntieprogramma Optifed, is het College van de voorzitters van de directiecomités onderhandelingen gestart met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) om onder meer rekening te kunnen houden met de besparingen op de abonnementen in functie van het effectief gebruik. Deze onderhandelingen zijn nog niet afgerond.