Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9229

van Lies Jans (N-VA) d.d. 5 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

De inschrijving van te adopteren kinderen bij een ziekenfonds

ziekteverzekering
adoptie
illegale migratie

Chronologie

5/6/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3516

Vraag nr. 5-9229 d.d. 5 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 348-4, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bij een binnenlandse adoptie wanneer minstens één van de geboorteouders het ouderlijk gezag uitoefent, de adoptie niet kan worden uitgesproken vooraleer er twee maanden verstreken zijn sinds de geboorte van het kind. Er is met andere woorden een wachttermijn.

In de periode tussen de geboorte en de definitieve beslissing over adoptie ondervinden de vijf erkende adoptiediensten in Vlaanderen een aantal praktische problemen. Een ervan is het probleem in verband met het adres waarop het kind wordt ingeschreven, een ander is de inschrijving van de te adopteren kinderen bij een ziekenfonds. Sommige diensten losten het probleem op door het kind in te schrijven op het adres van de adoptiedienst zelf, voor de inschrijving bij een mutualiteit werd er gewacht op de definitieve beslissing van de rechtbank. Dat leidde soms tot problemen wanneer er dringende medische zorgen nodig waren, terwijl het kind niet aangesloten was bij een ziekenfonds.

Nu lost men het probleem meestal op door het kind in te schrijven bij het ziekenfonds van het pleeggezin waar het kind verblijft gedurende de bovenvermelde wachttermijn van twee maanden. Ook die oplossing is verre van optimaal. Het is namelijk op voorhand niet geweten bij welke mutualiteit het kind uiteindelijk zal terechtkomen. Ofwel kiezen de natuurlijke ouders voor het behoud van hun kind en wordt het verzekerd via hun mutualiteit. Ofwel wordt het kind geadopteerd en dan wordt het verzekerd via de mutualiteit waarbij de adoptieouders zijn aangesloten.

Daarnaast is er nog een knelpunt in verband met de kinderen afgestaan door illegale moeders. De kinderen afgestaan door een moeder die illegaal in het land verblijft, komen terecht in het vreemdelingenregister. Bijgevolg zijn die kinderen moeilijk te verzekeren. Indien er dringende medische zorgen nodig zijn, eisen de ziekenhuizen soms garanties voor betaling. Op het moment zelf kan het voor een adoptiedienst moeilijk zijn om zulke garanties te geven.

De adoptiediensten pleiten voor een inschrijving van het kind bij een ziekenfonds als gerechtigde. De adoptiediensten hebben al geprobeerd om rechtstreeks contact te leggen met ziekenfondsen en een inschrijving als gerechtigde te bekomen, maar ze kregen als antwoord dat een inschrijving van een kind als gerechtigde juridisch pas mogelijk is wanneer er "een vonnis of een wettelijk document" voorhanden is dat de medewerker van een adoptiedienst bevoegd maakt om zulks te doen.

Naar aanleiding hiervan zou ik graag volgende vragen stellen:

1) Erkent de minister deze problematiek?

2) Indien ja, welke stappen kunnen er genomen worden om de moeilijkheden rond de inschrijving bij ziekenfondsen te verhelpen?

3) Heeft de minister zicht op meldingen van gelijkaardige problemen bij de ziekenfondsen?