Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9163

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 29 mei 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

De uitreiking van rijbewijzen aan Belgen woonachtig in het buitenland

rijbewijs
Belgen in het buitenland
consulaat

Chronologie

29/5/2013 Verzending vraag
9/9/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3262

Vraag nr. 5-9163 d.d. 29 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgische onderdanen die in het buitenland wonen, kunnen voor verschillende diensten terecht bij het Belgische consulaat dat bevoegd is voor het land waar hij of zij verblijft. Dit is onder andere zo voor verschillende diensten betreffende de burgerlijke stand, de afgifte van een identiteitskaart of van een internationaal paspoort. De Belgische consulaten zijn evenwel niet bevoegd om rijbewijzen uit te reiken.

Wanneer Belgen die in het buitenland wonen hun Belgische rijbewijs verliezen of wanneer het wordt gestolen of is beschadigd, moeten ze een duplicaat van het rijbewijs aanvragen bij het laatste gemeentebestuur waar ze in ons land waren ingeschreven. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld een Belg die woont en werkt in Zuid-Afrika bij diefstal van zijn rijbewijs terug naar BelgiŽ moet komen om een duplicaat aan te vragen in de laatste gemeente waar hij was ingeschreven. De aanvraag voor een duplicaat mag weliswaar door een derde persoon worden ingediend als deze een volmacht heeft, maar dit brengt tal van praktische problemen met zich mee.

Het feit dat een Belgisch consulaat niet bevoegd is om een nieuw Belgisch rijbewijs uit te reiken, kan mijns inziens voor Belgen die in het buitenland wonen een zeker gebrek aan klantvriendelijkheid betekenen. Zij moeten immers vaak een beroep doen op derden of zelf naar ons land terugkeren, hetgeen vaak grote kosten meebrengt.

Graag had ik het volgende van de staatssecretaris vernomen:

1) Om welke reden zijn de Belgische consulaten momenteel niet bevoegd om ook duplicaten van Belgische rijbewijzen uit te reiken?

2) Is het wenselijk en haalbaar om de Belgische consulaten die bevoegdheid toe te kennen?

a. Zo ja, welk initiatief zal de staatssecretaris nemen om dit op korte termijn mogelijk te maken?

b. Zo neen, waarom niet? Welke eventuele moeilijkheden verhinderen de toekenning van die bevoegdheid?

Antwoord ontvangen op 9 september 2013 :

1. Volgens de wetgeving van toepassing op het Belgische rijbewijs dient de aanvraag en aflevering van een duplicaat van een Belgisch rijbewijs ( indien nodig bij volmacht ) te gebeuren in de laatste Belgische gemeente van inschrijving. Daarom beschikken de Belgische Consulaten vandaag niet over deze bevoegdheid.

2. Vermits, ingevolge de invoering van Mercurius (invoering van een rijbewijs bankkaart model), de burger persoonlijk naar die gemeente dient te ) gaan wanneer er geen foto en handtekening in het rijksregister aanwezig zijn, dringt een herziening van de huidige procedure zich op, waardoor de burger zich zou moeten kunnen wenden naar een consulaire post in het buitenland.

Hieromtrent zal een nieuwe procedure voorgesteld worden aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken.