Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9149

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 24 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Het seksueel geweld tegen vrouwen in India

India
seksueel geweld

Chronologie

24/5/2013 Verzending vraag
15/10/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3463

Vraag nr. 5-9149 d.d. 24 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De dodelijke groepsverkrachting van het 23-jarige meisje in een bus in India is een belangrijke eyeopener geweest, niet alleen voor de Indische bevolking, maar ook voor de wereldgemeenschap. Sinds die gebeurtenis wordt er steeds meer melding gemaakt van andere verkrachtingen. De cultuur van seksueel geweld in de Indische samenleving blijkt veel wijder verspreid en dieper geworteld te zijn dan velen dachten. De toestand is er de jongste jaren overigens niet op verbeterd. Uit recente cijfers blijkt dat gemiddeld om de twintig minuten een vrouw het slachtoffer van seksueel geweld is. Bovendien blijkt het aantal verkrachtingen tussen de periode 1990 en 2008 meer dan verdubbeld te zijn.

Dit is maar het topje van de ijsberg aangezien vele vrouwen nog steeds geen aangifte durven te doen. In India blijft verkrachting onlosmakelijk verbonden met schaamte en de ultieme vernedering. Verstoting door de familie of door de leefgemeenschap of zelfs zelfdoding zijn vaak het gevolg. Daarenboven speelt het kastensysteem een cruciale rol. Terwijl de slachtoffers meestal uit de lagere kasten komen, behoren de daders meestal tot de hogere kasten. Dit verklaart voor een groot deel de onverschilligheid bij de politiediensten en het gerechtelijk apparaat. In 2011 werden in New Delhi 635 aanklachten ingediend: in slechts één zaak kwam het tot een veroordeling. Uit een recent rapport van Human Rights Watch (2013) blijkt bovendien dat vele slachtoffers van verkrachting minderjarig zijn.

Intussen reizen heel wat mensen naar India. Recentelijk is een Zwitserse toeriste er slachtoffer van seksueel geweld geworden.

In januari 2013 heeft het Europees Parlement een resolutie over het geweld tegen vrouwen in India goedgekeurd. Heel wat mensenrechtenorganisaties hebben de compleet verouderde Indische wetgeving inzake seksueel geweld veroordeeld en aangedrongen op een verruiming van het begrip verkrachting en op een adequate zorgvoorziening van slachtoffers. In de resolutie van het EP wordt dan ook aangedrongen op spoedige hervormingen met respect voor de fundamentele mensenrechten en de democratische beginselen, meer in het bijzonder wat betreft de rechtsstaat en de rechten van de vrouw.

Ik had dan ook graag van de minister het volgende vernomen:

1) Hebt u in bilaterale contacten met Indische regeringsverantwoordelijken deze problematiek al aangekaart? Wat was hun reactie? Is er bereidheid om hieromtrent samen te werken?

2) Op welke wijze zal ons land het probleem van het seksueel geweld in India op de agenda van de EU en de VN plaatsen?

3) Is deze kwestie reeds in de Europese Raad van de ministers van Buitenlandse Zaken aangekaart? Zo ja, welke stelling werd er ingenomen?

4) U bent wellicht op de hoogte van de in januari goedgekeurde resolutie van het Europees Parlement. Wat is uw visie ten aanzien van de aanbevelingen daarin en meer in het bijzonder de aanbeveling om voorrang te geven aan programma's ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in India? Op welke wijze zal ons land deze aanbevelingen ten uitvoer brengen?

5) Welke adviezen in verband met seksueel geweld tegen vrouwen geeft het ministerie van buitenlandse zaken aan landgenoten die naar India reizen?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2013 :

1. Zoals u weet, is de strijd tegen discriminatie op basis van geslacht en seksueel geweld een prioriteit voor het mensenrechtenbeleid van België. Onze diplomaten houden me regelmatig op de hoogte van de situatie van de rechten van de vrouwen in India, behouden contacten met Indiase organisaties die ijveren voor de rechten van vrouwen en nemen actief deel aan de coördinatievergaderingen georganiseerd door de delegatie van de Europese Unie. In een land als India worden de mensenrechten het best verdedigd in Europees verband. Immers, de unisono stem van de 27 Lidstaten onder leiding van de EU Delegatie vormt een krachtiger lobby-instrument dan wanneer men in gespreide slagorde optreedt. Onlangs heeft het Indiase Parlement twee wetten goedgekeurd over de hervorming van het strafrecht inzake verkrachtingen en over ongewenste intimiteiten op de werkvloer. Ondanks de lacunes die deze wetten vertonen, is dit een voorzichtige stap in de goede richting.

2. In het kader van de maandelijkse vergaderingen in New Delhi van de EU werkgroep inzake Mensenrechten staan vrouwenrechten steevast op de agenda. In de lijn van ons beleid, pleit België dat de rechten van de vrouwen, inclusief seksueel geweld, prioritair op de agenda behandeld worden. Met betrekking tot de VN-agenda kan ik melden dat wij tijdens de laatste Universal Periodic Review van India hebben aanbevolen dat de Indiase autoriteiten zouden blijven samenwerken met de speciale procedures en in het bijzonder de aanvragen voor bezoeken van de speciale rapporteurs zouden aanvaarden. Zo heeft de Speciale rapporteur voor het geweld tegen de vrouwen, mevrouw Rashida Manjoo, in april een missie van tien dagen kunnen uitvoeren, waarna ze heeft geoordeeld dat de wetten die onlangs in India ter voorkoming en bestraffing van verkrachting werden aangenomen nog onvoldoende zijn.

3. De kwestie werd nog niet besproken op de Raad Buitenlandse Zaken.

4. Ik heb inderdaad kennis genomen van de resolutie van het Europees Parlement van 17 januari laatstleden over het geweld tegen vrouwen in India en van de aanbeveling om voorrang te geven aan programma’s ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen. Ik kan u hierover meedelen dat in de landenstrategie voor de mensenrechten van de EU voor India, waar ons land betrokken is geweest sinds de opstelling, de bevordering en bescherming van vrouwen opgenomen werd als één van de prioritaire acties.

5. In het reisadvies, dat werd geactualiseerd ten gevolge va de verkrachtingszaak in december 2012, wordt er een specifieke rubriek gewijd aan vrouwen, die alleen reizen. Er wordt hen op het hart gedrukt een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen m.b.t. de kledij, het gedrag (waarbij enige terughoudendheid tegenover Indiërs aan de dag dient gelegd te worden) en verplaatsingen (die na het vallen van de avond sterk afgeraden worden). In het reisadvies worden verder een aantal tips meegegeven om ongewenste contacten of ontmoetingen te vermijden of tot een minimum te beperken (zoals de aanbeveling een hoteltaxi te nemen, eerder dan een taxi op straat te stoppen).