Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9132

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 24 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

De uitreiking van rijbewijzen aan Belgen woonachtig in het buitenland

Belgen in het buitenland
rijbewijs
consulaat

Chronologie

24/5/2013 Verzending vraag
18/6/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3261

Vraag nr. 5-9132 d.d. 24 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgische onderdanen die in het buitenland wonen, kunnen voor verschillende diensten terecht bij het Belgische consulaat dat bevoegd is voor het land waar hij of zij verblijft. Dit is onder andere zo voor verschillende diensten betreffende de burgerlijke stand, de afgifte van een identiteitskaart of van een internationaal paspoort. De Belgische consulaten hebben evenwel geen bevoegdheid om rijbewijzen af te leveren.

Wanneer Belgen woonachtig in het buitenland hun Belgisch rijbewijs verliezen of wanneer het gestolen wordt of beschadigd is, moeten ze een duplicaat van het rijbewijs aanvragen bij het laatste gemeentebestuur waar ze in ons land waren ingeschreven. Concreet betekent dit dat een Belg, woonachtig en werkend in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, bij diefstal van zijn rijbewijs naar BelgiŽ moet terugkomen om een duplicaat aan te vragen in de laatste gemeente waar hij was ingeschreven. De aanvraag om een duplicaat mag weliswaar door een derde persoon worden ingediend als deze laatste een volmacht heeft, maar dit brengt tal van praktische problemen met zich mee.

Het feit dat een Belgisch consulaat geen bevoegdheid heeft voor het afleveren van een nieuw Belgisch rijbewijs, kan mijns inziens voor Belgen woonachtig in het buitenland een gebrek aan klantvriendelijkheid betekenen. Zij moeten immers vaak een beroep doen op derden of zelf terugkeren naar ons land, wat vaak een grote kost met zich meebrengt.

Graag had ik het volgende van de minister vernomen:

1) Waarom hebben de Belgische consulaten thans niet de bevoegdheid om ook duplicaten van Belgische rijbewijzen uit te reiken?

2) Is het wenselijk en haalbaar om de Belgische consulaten deze bevoegdheid toe te kennen?

a. Zo ja, welk initiatief zal de minister nemen om dit op korte termijn mogelijk te maken?

b. Zo neen, waarom niet? Welke eventuele moeilijkheden verhinderen de toekenning van deze bevoegdheid?

Antwoord ontvangen op 18 juni 2013 :

1. België heeft met een groot aantal landen waaronder het land dat U citeert, Zuid Afrika, verdragen afgesloten ter wederzijdse erkenning van Belgische rijbewijzen. Het Belgisch rijbewijs wordt in de Europese Economische Unie door 72 lidstaten erkend.

De Belgische bevolking kan alvorens naar het buitenland te vertrekken, in de gemeente waar zij hun verblijfplaats hebben, een Internationaal rijbewijs bekomen op simpele aanvraag. Het zijn trouwens alleen de gemeenten die bevoegd zijn voor de uitgifte van een rijbewijs.

Wanneer een Belg regelmatig in het buitenland verblijft waar hij gedomicilieerd is, wordt hem aangeraden zijn Belgisch rijbewijs om te wisselen voor een lokaal rijbewijs of om het lokaal rij examen af te leggen indien het betrokken land het Belgische rijbewijs niet erkent.

In geval van omwisseling van het Belgische of Europese rijbewijs wordt dit laatste teruggestuurd door de lokale Departementen naar onze diensten, via de diplomatieke of consulaire post. Dit document wordt op zijn beurt doorgestuurd naar de gemeente van uitgifte. In geval van definitieve terugkomst naar België, kan de betrokkene zijn oud Belgisch rijbewijs terugkrijgen na afgifte van het buitenlands rijbewijs.

2. Het zou wenselijk zijn geweest om aan onze diplomatieke posten toe te laten uitgifte te doen van rijbewijzen aan onze landgenoten maar dit is helaas niet mogelijk omwille van verscheidene technische redenen.Het is inderdaad zo dat vanaf 1 mei 2013 enkel nog rijbewijzen onder de vorm van geplastificeerde kaarten mogen worden afgegeven.

Het is zo dat de Europese richtlijnen de uitgifte van rijbewijzen in het buitenland niet toelaten, dit onder meer om vervalsingen te voorkomen.