Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9080

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 mei 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Toekenning van een visa - Buitenlanders met openstaande facturen voor medische ingrepen - Wanbetalers

toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
Dienst Vreemdelingenzaken
gezondheidsverzorging
kosten voor ziekenhuisopname

Chronologie

23/5/2013 Verzending vraag
26/6/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9079

Vraag nr. 5-9080 d.d. 23 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Frankrijk geeft vaak visa om medische redenen aan Algerijnen die een medische ingreep moeten ondergaan die in hun eigen land niet uitgevoerd kan worden. Vele Algerijnen maken ook oneigenlijk gebruik van een toeristenvisum om zich in een Frans ziekenhuis te laten behandelen. Dat zou allemaal geen probleem zijn, als zijzelf, of de Algerijnse autoriteiten, achteraf ook de rekeningen betaalden. Dat blijft systematisch uit. Alleen al bij de AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) staan nog voor 16 miljoen euro onbetaalde Algerijnse rekeningen open. Dat is extra pijnlijk omdat AP-HP worstelt met een deficit van naar schatting 90 miljoen euro. Het probleem blijft niet beperkt tot Algerije alleen. Bij AP-HP staan ook nog voor 10 miljoen Marokkaanse rekeningen open, voor één miljoen Tunesische en voor 10 miljoen rekeningen van diverse Golfstaten die stuk voor stuk nochtans schatrijk zijn. Ziekenhuizen in heel Frankrijk zouden in totaal opgescheept zitten met maar liefst 600 miljoen euro aan onbetaalde Algerijnse rekeningen.

Graag antwoord op volgende vragen.

1) Indien de administratie of diplomatieke/consulaire vertegenwoordigers weet hebben van wanbetalers, kan dat gegeven dan invloed hebben op de al dan niet toekenning van nieuwe toeristenvisa of nieuwe visa om medische redenen?

2) Zijn er reeds visa geweigerd omwille van openstaande facturen voor medische kosten van ingrepen gedaan in België?

3) Indien ja, wat zijn de concrete cijfers en over welke landen gaat het hier in het bijzonder?

Antwoord ontvangen op 26 juni 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1) en 2) Indien de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) weet heeft van mogelijke wanbetalers, dan zal dit ongetwijfeld een invloed hebben op de toekenning van nieuwe visa aan betrokkenen. Er zijn effectief door de DVZ reeds visa geweigerd omwille van openstaande facturen voor medische kosten van ingrepen gedaan in België. Dit gebeurt wanneer een ziekenhuis op de hoogte is van een (nieuwe) visumaanvraag en de DVZ hiervoor contacteert of wanneer de DVZ proactief het ziekenhuis contacteert voor de gevallen waar de schatting van de medische ingreep hoog ligt.

Voorts komt het evenzeer voor dat uit een initieel dossier van een visumaanvrager blijkt dat hij de medische kosten niet kan betalen. Ook hier wordt door de DVZ in principe geen visum afgeleverd. Immers, er is geen bewijs van voldoende financiële dekking voor het doel van het verblijf. Indien het ziekenhuis een voorschot vraagt voor de medische ingreep dan eist de DVZ tevens dat dit voorschot betaald word vooraleer er een visum wordt afgeleverd.

De DVZ heeft tenslotte ook een rol te spelen conform artikel 3 bis van de Vreemdelingenwet. Op basis van dit artikel kan een vreemdeling die een visum aanvraag het bewijs van voldoende financiële middelen leveren door een verbintenis tot tenlasteneming, onderschreven door een garant in België voor te leggen. Op die manier, verbindt de garant zich ertoe ten aanzien van de vreemdeling, de Belgische Staat en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) de medische kosten, de verblijfkosten en de kosten van de repatriëring te zijnen laste te nemen. Hij is bovendien, mits bepaalde uitzonderingen, samen met de vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die kosten gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de vreemdeling op het grondgebied van de Schengenstaten binnenkomt, voorzien van de documenten die voor deze binnenkomst zijn vereist.

Als de Belgische Staat of een OCMW de verblijfkosten, de medische kosten en de kosten voor de repatriëring hebben gedragen, kunnen zij zowel van de ten laste genomen vreemdeling als van de garant hiervan de terugbetaling vorderen. In het kader van de Omzendbrief van 25 maart 2010 betreffende het sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten in het kader van de wet van 2 april 1965 en het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1995 is de DVZ de contactinstantie om te vernemen of er voor de betrokken vreemdeling een garant bestaat tot wie men zich kan wenden voor de betaling van de (vaak medische) kosten.

3) De DVZ beschikt niet over de concrete cijfergegevens van openstaande facturen voor medische kosten van ingrepen gedaan in België. Ik verwijs hiervoor naar mijn bevoegde collega, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.