Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8942

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 3 mei 2013

aan de minister van Werk

De verwerking van RSZ-kortingen bij werknemers

sociale bijdrage
jeugdige werknemer
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
fiscale stimulans
werkgelegenheidsbevordering

Chronologie

3/5/2013 Verzending vraag
13/9/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3244

Vraag nr. 5-8942 d.d. 3 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het relanceplan van de regering heeft de federale tewerkstellingsmaatregelen aangepast met ingang van 1 januari van dit jaar. Voor een aantal doelgroepen zullen werkgevers een forfaitaire kwartaalvermindering krijgen op hun bijdragen aan de sociale zekerheid.

Een van de doelgroepverminderingen richt zich tot jonge middengeschoolde (maximum een diploma hoger middelbaar onderwijs) werknemers op voorwaarde dat zij jonger zijn dan 26 jaar, een kwartaalloon van minder dan 9000 hebben, een bepaald aantal dagen werkzoekend zijn en in het bezit zijn van een werkkaart.

Ondertussen vernemen wij echter dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) nog niet in de mogelijkheid zou zijn om deze doelgroepvermindering uit te voeren. Een onaangepaste programmatie zou hier aan de basis liggen. Bovendien zou er tegenstrijdige informatie verspreid worden over de gevolgen hiervan: sommige werkgevers krijgen te horen dat de maatregel werd uitgesteld, in andere regio's krijgt men te horen dat de aanvragen dienen gedaan te worden binnen de 30 dagen na aanwerving en dat ze bij de RVA zelf zullen bijgehouden en verwerkt worden zodra het systeem de verwerking aankan. Hierdoor ontstaat de facto rechtsonzekerheid over deze doelgroepmaatregel.

Graag antwoord op volgende vragen.

1) Klopt het dat de RVA voorlopig niet in staat is bepaalde sinds 1 januari 2013 ingevoerde doelgroepverminderingen te verwerken?

Zo ja, wat zijn daarvan de oorzaken? Wat zijn daarvan de gevolgen voor de effectieve uitvoering van deze doelgroepmaatregel?

Zo neen, op welke wijze worden de verminderingen verwerkt?

2) Welke maatregelen zullen worden genomen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen?

Antwoord ontvangen op 13 september 2013 :

Als een werkzoekende aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een attest vraagt om te bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden van een bepaalde tewerkstellingsmaatregel, dan voert de RVA dit gegeven in in een geïnformatiseerd gegevensbestand.

Op basis van de ingevoerde gegevens wordt desgevallend een attest gegeneerd voor de werknemer en de werkgever. Deze gegevens worden ook opgenomen in een elektronische gegevensstroom naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze stroom bevat de gegevens van de werknemers die voor hun werkgever het recht openen op een RSZ-bijdragevermindering.

Vanaf 1 januari 2013 werd een nieuwe maatregel voor middengeschoolde jonge werknemers ingevoerd, die bestaat uit een vermindering van de RSZ-bijdragen voor hun werkgever. Het koninklijk besluit daarover werd gepubliceerd op 4 februari 2013.

De RVA heeft alles in het werk gesteld om deze maatregel onverwijld te kunnen uitvoeren.

Gelet op de korte termijnen waarin een en ander moest gebeuren, is het niet uitgesloten dat de informaticaprogramma’s nog bepaalde kinderziektes zouden vertonen.

De RVA heeft het nodige gedaan om hieraan binnen de kortst mogelijke termijnen te verhelpen.

Alle informatie over de nieuwe maatregel werd in januari 2013 gepubliceerd op de website van de RVA. De invoering van de maatregel werd dus niet uitgesteld tot een latere datum.

De toekenning van het voordeel is wel afhankelijk van de tijdige aanvraag ervan. Dit houdt in dat uiterlijk binnen de dertig dagen na de indiensttreding van de betrokken werknemer, een attest aangevraagd wordt waaruit blijkt dat deze werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Indien zich in bepaalde gevallen administratieve problemen zouden voorgedaan hebben in verband met deze attestering, dan zal de directeur van het betrokken werkloosheidsbureau uiteraard de nodige soepelheid aan de dag leggen en zal de situatie alsnog geregulariseerd worden.