Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-874

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Justitie

Collectieve schuldbemiddeling - Supervisie - Rol van de arbeidsrechtbanken - Werklast

consumptief krediet
arbeidsrechtspraak
gerechtelijke achterstand
schuldenlast

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
1/12/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-874 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De cijfers geven een steeds meer hallucinant beeld: 86 502 gezinnen met een aanvraag voor collectieve schuldbemiddeling, 364 309 Belgen met een terugbetalingsprobleem voor een of ander krediet. Deze groep stijgt jaarlijks met duizenden dossiers.

Bij een collectieve schuldbemiddeling, de burgerlijke variant van het faillissement, is het de arbeidsrechtbank die de schuldbemiddelaar superviseert.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschikt de geachte minister over recente cijfers met betrekking tot de evolutie van de werklast van de arbeidsrechtbanken bij het superviseren van collectieve schuldbemiddeling? Stelt hij hier een toenemend aantal vast en leidt dit naar langere wachtlijsten?

2) Zorgt een overbevraging van de arbeidsrechtbanken voor een toenemend probleem bij de mensen die al in grote problemen verkeren? Zo ja, welke maatregelen overweegt of nam de hij om hieraan te verhelpen?

3) Pleegde hij hiervoor overleg met de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedbestrijding? Met welk resultaat?

Antwoord ontvangen op 1 december 2011 :

1) Het Project "Informatisering Statistiek Arbeidsrechtbanken (Input – Output)" is momenteel in volle ontwikkeling.

Het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting, bevoegd voor de statistische gegevens van de zetel, beschikt momenteel nog niet over betrouwbare en door de arbeidsrechtbanken geverifieerde cijfergegevens.

Vraag 1 kan bijgevolg niet beantwoord worden. Met het tweede protocol inzake werklastmeting, op 25 juni 2010 afgesloten met de rechterlijke overheden, werd de opstart en ontwikkeling van een werklastmetingsinstrument bij de arbeidsgerechten wel als nieuwe doelstelling gesteld.

2) Ik deel uiteraard uw bezorgdheid omtrent de werking van de arbeidsgerechten en de afwikkeling van de dossiers inzake collectieve schuldenregeling en nam intussen een aantal initiativen ter ondersteuning van de arbeidsgerechten.

- Op het moment van de bevoegdheidsoverdracht van de collectieve schuldenregeling naar de arbeidsgerechten, werd een kaderuitbreiding met negen griffiers en zesendertig administratieve personeelsleden gerealiseerd.

- In overleg met de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de eerste voorzitters van de arbeidshoven, heb ik bovendien recent de beslissing genomen een tiental referendarissen ter beschikking van de arbeidsgerechten te stellen voor de verwerking van de dossiers inzake collectieve schuldenregeling.

- Deze maatregelen doen niet af aan de behoefte aan wetsevaluatie met betrekking tot deze procedure. Ik heb terzake ook initiatieven genomen om de administratieve belasting van de arbeidsrechtbanken in deze procedure te verlichten. Ik verwijs naar de wet van 6 april 2010 tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling.

- Niet in het minst is eveneens een goede IT-ondersteuning van cruciaal belang voor een performante werking van de arbeidsgerechten. Ook op dit vlak zijn voor wat betreft de arbeidsgerechten prioriteiten gesteld naar de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

3) Ik had geen overleg met de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.