Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8590

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 25 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

De pensioenvoorwaarden voor lokale mandatarissen

pensioenvoorwaarden
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
pensioenregeling

Chronologie

25/3/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2815

Vraag nr. 5-8590 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een context van elkaar opvolgende pensioenhervormingen zijn er lokale verkiezingen geweest op 14 oktober 2012. Dit heeft als gevolg dat er voor lokale mandatarissen onduidelijkheid ontstaan is over bepaalde aspecten van de pensioenvoorwaarden voor deze specifieke doelgroep. Jammer genoeg is er ook geen overleg geweest met de VVSG.

Om deze reden had ik graag van de geachte vice-eersteminister een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Bij de pensioenhervorming door de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen lijkt het erop dat men voorbijgegaan is aan het feit dat artikel 96 van deze wet ervoor zorgt dat lokale mandatarissen voor de eerste vijf jaar van de legislatuur onder het vroegere regime vallen en voor het laatste jaar van hun mandaat onder het nieuwe regime, behoudens de uitzondering geformuleerd in artikel 100, die in een overgangsmaatregel voorziet voor wie op 1 januari 2012 de leeftijd van 55 jaar bereikt had. Zou het, net zoals voor de parlementaire pensioenen waarvoor een nieuwe regeling ingaat op 30 juni 2014, niet logischer zijn om als uitgangspunt de volledige duur van een legislatuur te nemen en aldus de nieuwe maatregelen ingang te laten vinden op 1 januari 2013 voor alle lokale mandatarissen?

2) Hoe worden gelijklopende jaren (in hetzelfde jaar mandataris en werknemer, ambtenaar of zelfstandige) van een lokale mandataris in rekening gebracht bij het berekenen van de totale loopbaan?

3) Hoe wordt de minimale loopbaanvoorwaarde berekend bij samenloop van verschillende stelsels (in hetzelfde jaar mandataris en werknemer, ambtenaar of zelfstandige):

- Voor 1/1/2012?

- Vanaf 1/1/2012?

1. Er zou op dit moment een module ontwikkeld worden die het eenvoudiger zou moeten maken voor lokale besturen om een zicht te krijgen op alle loopbaanjaren van hun mandatarissen.

a. Klopt dit?

b. Zo ja, wanneer wordt deze module verwacht?

c. Is dit geen conditio sine qua non om de pensioenhervorming te kunnen doorvoeren op niveau van de lokale besturen?

2. Verschillende mandatarissen stoppen op 31 december 2012. Zij kunnen de volgende jaren niet genieten van de overgangsmaatregelen en hun pensioenleeftijd bereiken zij pas vijf jaar later. Ons lijkt het aangewezen om in specifieke overgangsmaatregelen te voorzien, zeker voor de jaren mandataris voor 1 januari 2012. Zelfs al heeft men een volledige loopbaan als mandataris (20/20), toch is het mogelijk dat men geen recht heeft op een vervroegd pensioen. Kan hier nog een aanpassing aan gebeuren?

3. Wanneer zal de geplande afschaffing van de eenheid van loopbaan worden uitgevoerd? Het betreft hier de samenloop van werknemers- of zelfstandigenpensioen met het mandatarispensioen: dit leidt soms tot heel onrechtvaardige situaties, omdat opgebouwde pensioenrechten verloren gaan, maar ook omdat de niet noodzakelijk voordeliger mandatarisjaren steeds voorrang krijgen. Het is duidelijk dat dit best zo snel mogelijk afgeschaft wordt.