Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-853

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Justitie

Bescherming van het privťleven - Inbreuken - Vervolgingen - Cijfergegevens

eerbiediging van het privť-leven
gegevensverwerking
officiŽle statistiek
geografische spreiding
gerechtelijke vervolging

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
30/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-855

Vraag nr. 5-853 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De verwerking van persoonsgegevens speelt een grote rol in ons dagelijks leven ook al zijn we er ons niet altijd even goed van bewust. Dit is het geval in het openbaar bestuur, de gezondheidszorg, sociale zekerheid, telecommunicatie, financiŽle dienstverlening en direct marketing. De razendsnelle ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieŽn zorgt er voor dat we efficiŽnter kunnen werken. Ons dagelijks leven wordt op die manier stukken makkelijker. Aan iedere medaille zijn echter twee kanten. De andere kant houdt in dat deze vooruitgang de deur opent voor misbruiken. Het is vandaag schier onmogelijk om nog te weten wie gegevens heeft over wie en wat ermee wordt gedaan. We verliezen de controle over onze gegevens en hierdoor kunnen onze rechten en vrijheden in het gedrang komen.

Het recht op privacy is zo belangrijk dat het in de Belgische Grondwet is ingeschreven. Iedereen heeft in ons land dus recht op privacy. Dat betekent dat wanneer iemands persoonsgegevens worden verwerkt, hij of zij er recht op heeft dat hun persoonlijke levenssfeer optimaal wordt beschermd. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ziet er op toe of dit grondrecht wel degelijk wordt nageleefd. De Commissie gaat na of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven zonder dat uw privacy wordt aangetast.

Sedert 1992 bestaat in BelgiŽ een wet die de bescherming van het individu waarborgt ten aanzien van het gebruik van persoonlijke gegevens, beter bekent als de privacywet. De wet heeft voor het gebruik van persoonsgegevens een verplichting tot transparantie ingevoerd. De personen van wie gegevens worden verwerkt, moeten daarvan op de hoogte worden gebracht. De personen die de gegevens verwerken, moeten zich identificeren en meedelen waarom zij die gegevens verwerken. In de wet zijn tevens de regels voor het gebruik van de persoonsgegevens vastgelegd, te weten wat met de ingewonnen gegevens mag of moet gebeuren. Op grond van de wet zijn eveneens nieuwe rechten ingevoerd voor de personen die zijn opgenomen in gegevensbestanden of gegevensbanken: recht op inzage van de geregistreerde gegevens, recht op verbetering ervan, op verzet, Ö

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschikken de geachte ministers over cijfergegevens betreffende schendingen van de wet op de privacy voor 2007, 2008, 2009 en 2010, opgesplitst per gewest en naar aard en ernst van de feiten?

2) Kan de geachte minister meedelen in hoeveel gevallen er werd gedagvaard voor de rechtbank? Tot hoeveel en welke veroordelingen heeft dit aanleiding gegeven?

3) Kunnen de geachte ministers, elk binnen hun bevoegdheidsdomein, aangeven welke maatregelen de afgelopen drie jaar werden genomen om aan de problematiek van de schending van de privacy het hoofd te bieden? Achten zij deze maatregelen voldoende of zien zij nog ruimte voor andere initiatieven en dewelke? Kunnen zij hun antwoord motiveren?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2011 :

Op basis van de informatie die door de bevoegde diensten (Federale Politie, College van procureurs-generaal) werd bezorgd, kan ik u volgende antwoordelementen meedelen :

Antwoord op vraag 1: In bijlage 1 is, voor de periode 2007-2009 en het eerste trimester van 2010, het aantal door de Federale Politie geregistreerde feiten inzake de “bescherming van het privéleven” op gewestelijk vlak opgenomen.

De statistische analisten van het openbaar ministerie kunnen cijfers geven met betrekking tot het aantal bij de parketten geregistreerde feiten onder code 53 B – aanslag op de persoonlijke levenssfeer. Deze tenlasteleggingscode is ruimer dan het gewone “gebruik van persoonsgegevens” (bijvoorbeeld schenden van de wet inzake het gebruik van videobewaking), maar is verschillend van andere schendingen van individuele vrijheden, zoals huisvredebreuk, stalking, onderschepping van post, enz. Het betreft hier de situatie van deze zaken op 10 januari 2011. Er kan geen klassement per gewest, maar wel per gerechtelijk arrondissement worden gegeven. De cijfers in kwestie hebben betrekking op 26 van de 27 parketten. Het parket van Eupen registreert immers geen enkel gegeven omdat er geen Duitstalige versie van de gegevensbank bestaat. Deze gegevens hebben enkel betrekking op feiten die door meerderjarigen zijn gepleegd. De feiten die aan minderjarigen worden toegeschreven worden behandeld door de jeugdafdelingen van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg.

In tabel 1 van bijlage 2 is het aantal zaken onder tenlasteleggingscode 53B (aantasting van het privéleven) opgenomen dat bij de correctionele parketten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2010 is ingestroomd.

Antwoord op vraag 2 : De antwoordelementen op deze vraag zijn afkomstig van de statistische analisten van het openbaar ministerie. Het voorbehoud en de commentaren zijn dus dezelfde als bij vraag 1.

In tabel 2 wordt de vooruitgangsstaat per jaar van invoer van de tussen 2007 en 2010 bij de correctionele parketten, onder tenlasteleggingscode 53B, geopende zaken weergegeven. In tabel 3 worden de motieven voor zonder gevolgstelling geleverd voor de betrokken zaken die werden geseponeerd.

Antwoord op vraag 3: Tijdens de voorbije drie jaar werd in mijn bevoegdheidsdomein geen enkele maatregel getroffen om de problematiek van de schending van deze wet aan te pakken.

Bijlage 1 :

Aantal geregistreerde feiten inzake 'bescherming privé-leven' op gewestelijk niveau voor de periode 2007-2009 evenals voor het eerste kwartaal van 2010

Gewest

2007

2008

2009

 

2010

Vlaams Gewest

221

266

361

 

138

Waals Gewest

206

284

242

 

121

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

75

73

61

 

22

Onbekend

6

6

8

 

3

Totaal:

508

629

672

 

284

Bijlage 2:

Tabel 1: Aantal zaken “aanslag op de persoonlijke levenssfeer” binnengekomen op de parketten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2010, per rechtsgebied en naargelang het jaar van binnenkomst (a & kolom %).


2007

2008

2009

2010

Totaal


a/n

%

a/n

%

a/n

%

a/n

%

a/n

%

ANTWERPEN

207

27,27

232

28,22

137

20,48

130

22,53

706

24,97

BERGEN

68

8,96

89

10,83

74

11,06

86

14,90

317

11,21

BRUSSEL

158

20,82

161

19,59

142

21,23

170

29,46

631

22,32

GENT

218

28,72

225

27,37

188

28,10

96

16,64

727

25,72

LUIK

108

14,23

114

13,87

123

18,39

92

15,94

437

15,46

FEDERAAL PARKET

.

.

1

0,12

5

0,75

3

0,52

9

0,32

TOTAAL

759

100,00

822

100,00

669

100,00

577

100,00

2.827

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten

Tabel 2: Laatste vooruitgangsstaat op 10 januari 2011 voor de zaken “aanslag op de persoonlijke levenssfeer” binnengekomen op de parketten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2010,

per jaar van binnenkomst van de zaken (a & rij %).


2007

2008

2009

2010

Totaal


a/n

%

a/n

%

a/n

%

a/n

%

a/n

%

(1) vooronder- zoek

11

1,45

19

2,31

35

5,23

125

21,66

190

6,72

(2) zonder gevolg

596

78,52

647

78,71

508

75,93

351

60,83

2.102

74,35

(3) ter beschikking

81

10,67

90

10,95

59

8,82

77

13,34

307

10,86

(4) minnelijke schikking

7

0,92

6

0,73

6

0,90

4

0,69

23

0,81

(5) bemiddeling in SZ

2

0,26

3

0,36

4

0,60

1

0,17

10

0,35

(6) onderzoek

4

0,53

4

0,49

11

1,64

10

1,73

29

1,03

(7) raadkamer

15

1,98

9

1,09

14

2,09

1

0,17

39

1,38

(8) dagvaarding & verder

43

5,67

43

5,23

32

4,78

8

1,39

126

4,46

Onbekend/ error

.

.

1

0,12

.

.

.

.

1

0,04

Totaal

759

100,00

822

100,00

669

100,00

577

100,00

2.827

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten

Tabel 3: Aantal zaken “aanslag op de persoonlijke levenssfeer” binnengekomen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2010, die op 10 januari 2011 zonder gevolg stonden, naargelang het motief van zondergevolgstelling (a & kolom %).


a/n

%

Opportuniteit

(1) beperkte maatschappelijke weerslag

71

3,38


(2) toestand geregulariseerd

329

15,65


(3) misdrijf van relationele aard

80

3,81


(4) nadeel gering

16

0,76


(5) redelijke termijn overschreden

6

0,29


(6) afwezigheid van voorgaanden

34

1,62


(7) toevallige feiten met oorzaak

76

3,62


(8) jeugdige leeftijd

1

0,05


(9) wanverhouding strafvord.-maatsch. verstoring

109

5,19


(10) houding van het slachtoffer

22

1,05


(11) vergoeding van het slachtoffer

1

0,05


(12) te weinig recherche-capaciteit

19

0,90


(13) andere prioriteiten

174

8,28


Totaal rubriek

938

44,62

Technisch

(14) geen misdrijf

359

17,08


(15) onvoldoende bewijzen

440

20,93


(16) verjaring

3

0,14


(17) overlijden van de dader

2

0,10


(18) klachtafstand (bij klachtmisdrijf)

4

0,19


(19) onbevoegdheid

7

0,33


(20) kracht van gewijsde

7

0,33


(21) gebrek aan klacht

3

0,14


(22) dader(s) onbekend

286

13,61


Totaal rubriek

1.111

52,85

Ander

(23) pretoriaanse probatie

26

1,24


(24) seining van de dader

27

1,28


Totaal rubriek

53

2,52

Totaal

2 102

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten