Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8411

van Richard Miller (MR) d.d. 6 maart 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De renovatie van de stations van de zone van Bergen-Borinage

spoorwegstation
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

6/3/2013Verzending vraag
14/3/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2990

Vraag nr. 5-8411 d.d. 6 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

In december 2012 heeft de NMBS-Holding het meerjarig investeringsplan (MIP) 2013-2025 gevalideerd voor ongeveer 26 miljard euro investeringen over een periode van dertien jaar. Naast de financiering van de spoorweginfrastructuur (14,9 miljard), waarvan 5 miljard besteed zal worden aan de verbetering van de veiligheid, zal 2,4 miljard euro naar de holding gaan, ten laste van de stations.

63,7 miljoen euro wordt toegewezen voor de restauratie van de stations van de “zone zuid-west”, waarvan 4,19 miljoen bestemd is voor Bergen-Borinage. De 150 miljoen voor het project van het nieuwe station te Bergen, is daarin niet begrepen.

Men kan zich verheugen over het bedrag dat bepaalde stations zullen krijgen, namelijk die van Jurbise, Quiévrain en Saint-Ghislain, maar die bedragen kunnen niet vóór 2023 worden toegekend, wat wel verbazend is. De enige uitzondering is het station van Quiévrain, dat al in 2013 160.000 euro zal krijgen. Ik zou graag de reden kennen voor deze lange termijnen.

Bovendien staan andere stations van de zone Bergen-Borinage, zoals dat van Frameries, Boussu en Thulin, niet op de lijst. Die stations zijn nochtans bouwvallig staat en beschikken niet over voldoende parkeerplaatsen, enz. Oorspronkelijk was een totaal inveserteringsbedrag van 40 miljard in het vooruitzicht gesteld, in plaats van de 26 miljard die uiteindelijk wordt uitgetrokken. Dat toont aan met welke begrotingsbeperkingen de NMBS geconfronteerd wordt. Toch zou ik graag vernemen hoe de minister van plan is de kleine stations te vrijwaren, die essentieel zijn voor de ontlasting van Bergen.

Mijnheer de minister,

Wat is uw mening over het meerjarig investeringsplan 2013-2025 van de NMBS-Holding wat de verdeling van de investeringen betreft? Wat denkt u van het bedrag dat wordt toegekend aan de kleine stations, die dikwijls vergeten worden?

Om welke redenen krijgen bepaalde stations, zoals dat van Jurbise en van Saint-Ghislain, de nodige financiering voor hun renovatie niet vóór 2023?

Om welke redenen werden bepaalde stations in de zone Bergen-Borinage, waaronder dat van Frameries, Boussu en Thullin, genegeerd in het meerjarig investeringsplan 2013-2025?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid heb ik de eer hem de volgende elementen te mee te delen:

Het ontwerp van meerjareninvesteringsplan 2013-2025 dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep me heeft voorgelegd schrijft zich in een voorafbepaald budgettair kader in en moet aan specifieke vereisten beantwoorden, onder meer aan de naleving van de jaarlijkse 60/40-verdeelsleutel voor de investeringen tussen het Vlaams Gewest en het Waals Gewest.

Wat de kleine of grote uit te voeren werken betreft, geeft de NMBS-Holding me aan dat de nieuwe projecten voor de ontvangst van de reizigers een prioriteitsniveau krijgen in functie van een model dat vooreerst rekening houdt met de staat van de infrastructuur (van de stationsgebouwen, de parkings en de omgeving), en ten tweede met het aantal reizigers.

Door rekening te houden met dit prioriteitsmodel, heeft de NMBS-Holding de site van het station van Bergen als eerste prioriteit bepaald van het District Zuid-oost. Rekening houdend met de budgettaire plafonds, is het momenteel niet mogelijk om de renovatie van de stations van Jurbise en van Saint-Ghislain te vervroegen.

De NMBS-Holding wenst echter te bepalen dat, hoewel niet alle kleine stations en stopplaatsen bij name vermeld zijn in het ontwerp meerjareninvesteringsplan, een jaarlijks budget voorzien werd om het onderhoud te waarborgen van alle ontvangstsites voor de reizigers en om geval per geval enkele kleine verbeteringen aan te brengen. Het budget voor het District Zuid-Oost, waarvan de stations van Mons-Borinage afhangen bedraagt in het ontwerp MIP vanaf 2015 zo’n 2 500 000 euro per jaar.