Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8404

van Ludo Sannen (sp.a) d.d. 6 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

De achterstand inzake stedenbouwkundige dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State

administratieve rechtspraak
gerechtelijke achterstand
officiële statistiek
geografische spreiding
voorschriften voor de stedenbouw
bouwvergunning

Chronologie

6/3/2013 Verzending vraag
13/9/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3194

Vraag nr. 5-8404 d.d. 6 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 heeft het Vlaams Gewest beslist om een eigen administratief rechtscollege op te richten teneinde de bestaande achterstand in het stedenbouwkundig contentieux bij de Raad van State weg te werken. Helaas stellen we vast dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet in het vooropgestelde opzet slaagt en dat de bottleneck die de wetgever bij de Raad van State wilde wegwerken zich nu bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft geïnstalleerd.

Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan echter op de oude weg voort en leggen hun stedenbouwkundige geschillen nog steeds voor aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de stedenbouwkundige vergunning geregeld in het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004, BS 26 mei 2004 ). Wallonië beschikt, in tegenstelling tot Vlaanderen reeds geruime tijd over een unieke vergunning voor leefmilieu en ruimtelijke ordening (Décret de la région Wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, BS 6 augustus 1999, Err. BS 22 december 1999 ).

Mijn vragen aan de minister:

1) Kan de minister voor de jaren 2008 tot en met 2012 aangeven hoeveel verzoeken tot schorsing van een unieke vergunning (Waals Gewest) en van een stedenbouwkundige vergunning (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bij de Raad van State werden ingediend (per jaar)? Hoeveel verzoeken tot vernietiging werden ingediend voor het Waals Gewest en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in diezelfde periode?

2) In hoeveel dossiers heeft de Raad van State voor de jaren 2008-2012 (per jaar) uitspraak gedaan met betrekking tot een schorsing en een vernietiging, en dat in respectievelijk het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

3) Wat was de gemiddelde doorlooptijd voor de dossiers voor een schorsing en voor de dossiers voor een vernietiging voor respectievelijk het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

4) Hoeveel beroepen tegen milieuvergunningen, uitgereikt door de deputaties in Vlaanderen of de minister in beroep, werden ingediend voor de jaren 2008 tot en met 2012?

Antwoord ontvangen op 13 september 2013 :

Sinds 1 september 2009 is de Raad van State niet langer bevoegd om geschillen op te lossen over bouwvergunningen voor Vlaanderen. Het is de Raad voor Vergunningsbetwistingen die verantwoordelijk is voor deze beroepen. Het is een administratieve rechtbank waarvan de beslissingen alleen nog vatbaar zijn voor een beroep in cassatie bij de Raad van State. In de stedenbouw is die, op zijn best, bevoegd gebleven voor vernietigingsberoep tegen de plannen van ruimtelijke ordening.

In Wallonië en Brussel-Hoofdstad, bleef de Raad van State, echter bevoegd voor alle geschillen stedenbouw (vergunningen en plannen). Illegale handelingen kunnen worden geannuleerd of zelfs opgeschort, indien beroep tot nietigverklaring wordt vergezeld van een vordering tot schorsing.

De vier vragen die gesteld werden zijn bedoeld om de status te kennen van een geschil met betrekking tot de ruimtelijke ordening of zelfs het milieu, bij de Franstalige kamers van de Raad van State tussen 2008 en 2012.

Ter vergelijking: de cijfers van de Raad van State betrekking op de situatie van 9 januari 2008-3 april 2013. Zij hebben betrekking op zowel de planning en het milieu.

Ter vergelijking werden de cijfers die geldig zijn voor Vlaanderen werden ook overgemaakt. Nogmaals, met ingang van 1 september 2009, hebben ze alleen betrekking op beroepen tegen de plannen van ruimtelijke ordening en niet meer tegen individuele vergunningen. Met betrekking tot vraag 2, omvatten zij evenwel de arresten die werden uitgebracht in zaken die voor 1 september 2009 werden ingediend.

1. Tussen 1 september 2008 en 4 maart 2013 werden de volgende beroepen ingediend :

1) Beroepen ingediend tegen vergunningsbeslissingen van Waalse Gewest :

Stedenbouwkundige vergunningen en enige vergunningen (Duitstalige gemeenten uitgesloten)

 

Beroep tot nietigverklaring

435

Enig verzoekschrift (nietigverkl. + schors.)

492

Vordering tot schorsing

2

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)

12

Andere verzoekschriften (herziening)

2

TOTAAL (1)

943

 

 

Milieuvergunning (Duitstalige gemeenten uitgesloten)

 

Beroep tot nietigverklaring

31

Enig verzoekschrift (nietigverkl. + schors.)

32

TOTAAL (2)

63

 

 

Beroepen in de Duitstalige gemeenten tegen milieu- en stedenbouwkundige beslissingen

 

TOTAAL (3)

34

 

 

TOTAAL (1+2+3)

1040

2) Beroepen ingediend tegen vergunningsbeslissingen Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest (in het Frans) :

Stedenbouwkundige vergunningen en gemengde vergunningen

 

Beroep tot nietigverklaring

106

Enig verzoekschrift (nietigverkl. + schors.)

59

Vordering tot schorsing UDN

2

TOTAAL (1)

167

 

 

Milieuvergunning

 

Beroep tot nietigverklaring

19

Enig verzoekschrift (verniet. + schors.)

8

TOTAAL (2)

27

 

 

TOTAAL (1+2)

194

3) Beroepen ingediend tegen vergunningsbeslissingen in Vlaamse Gewest + Nederlandstalige beroepen in Brussel:

Stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen

 

Cassatie

42

Beroep tot nietigverklaring

308

Enig verzoekschrift (nietigverkl. + schors.)

148

Vordering tot schorsing bij UDN

1

Andere verzoekschriften (dwangsom)

4

TOTAAL

503

2. Tussen 1 september 2008 en 4 maart 2013 werden de volgende arresten gewezen :

1) Arresten inzake beslissingen Waalse Gewest (Duitstalige gemeenten inbegrepen) :

Stedenbouwkundige vergunningen en enige vergunningen

 

Tussenarrest

406

Eindarrest

1236

TOTAAL (1)

1642

 

 

Milieuvergunningen


Tussenarrest

40

Eindarrest

63

TOTAAL (2)

103

 

 

TOTAAL (1+2)

1745

2) Arresten inzake beslissingen Brussels (in het Frans) :

Stedenbouwkundige vergunningen

 

Tussenarrest

66

Eindarrest

221

TOTAAL (1)

287

Milieuvergunningen

 

Tussenarrest

12

Eindarrest

27

TOTAAL (2)

39

 

 

TOTAAL (1+2)

326

3) Arresten inzake beslissingen in het Vlaamse Gewest + Nederlandstalige beroepen Brussel:

Bouw- en verkavelingsvergunningen

 

Tussenarrest

2234

Eindarrest

353

TOTAAL 

2587

Men zal aanstippen dat de hoge cijfers inzake arresten die werden uitgebracht tussen 2008 en 2013 voortvloeien uit het inhalen van de oude geschillen inzake stedenbouw, voor de Vlaamse kamers.

4) Arresten inzake milieuvergunningen in het Vlaamse Gewest :

Tussenarrest

187

Eindarrest

507

TOTAAL 

694

3. De gevraagde termijnen kunnen :

Nederlandstalige stedenbouwzaken hadden gemiddelde doorlooptijd van twee jaar en acht maanden.

Franstalige stedenbouwzaken hadden gemiddelde doorlooptijd van drie jaar en zes maanden.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in het gerechtelijk jaar 2008-2009 bij de Raad van State het plan tot inhaling van de achterstand pas in uitvoering was en er nog relatief veel oude zaken diende te worden behandeld. Dit gegeven trekt de gemiddelde doorlooptijd voor deze periode gevoelig op.

Ter vergelijking : wanneer de gemiddelde doorlooptijd wordt berekend van een stedenbouwzaak ingediend in het gerechtelijk jaar 2010-2011 zakt de gemiddelde doorlooptijd tot zeventien maanden in het Nederlandstalig stedenbouwcontentieux.

4. Tussen 1 september 2008 en 4 maart 2013 werden de volgende arresten gewezen :

Beroepen ingediend tegen Nederlandstalige milieuvergunningen:


Cassatie

1

Beroep tot nietigverklaring

262

Enig verzoekschrift (nietigverkl. + schors.)

126

Vordering tot schorsing

1

Vordering tot schorsing bij UDN

2

TOTAAL

392