Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8372

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Rekenhof - Controlebevoegdheden - Openbare instellingen - Lijsten - Actualisatie

Rekenhof (BelgiŽ)

Chronologie

28/2/2013 Verzending vraag
18/4/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8373

Vraag nr. 5-8372 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1 januari 2012 is het Rekenhof bevoegd voor de controle van de rekeningen van alle openbare instellingen die door de Staat worden opgericht of die eronder ressorteren. Het Rekenhof heeft onderzocht aan welke criteria een instelling moet voldoen om overeenkomstig de nieuwe wetsbepaling onder zijn controlebevoegdheid te vallen. Aan de hand daarvan heeft het proberen vaststellen welke instellingen die vroeger niet aan zijn rekeningencontrole waren onderworpen, dat voortaan wel zullen zijn.

Het Rekenhof heeft aangedrongen op een geactualiseerde indicatieve lijst van instellingen die onder het toepassingsveld van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 vallen. Het heeft daarvoor verwezen naar de bestaande lijsten, zoals de lijst van de institutionele eenheden van de Nationale Bank van BelgiŽ, de lijst van instellingen opgenomen in het koninklijk besluit inzake de consolidatie van de financiŽle activa van de overheid (voor de deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie) en de lijst van instellingen waarop de wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is. Het heeft de ministers van Begroting en van FinanciŽn gevraagd een initiatief te nemen om die lijsten permanent te actualiseren en op elkaar af te stemmen, zodat de wetgeving op de openbare instellingen op coherente en transparante wijze kan worden toegepast.

1) Werden de bestaande lijsten reeds op elkaar afgestemd en samengevoegd? Zo nee, tegen welke datum zullen die gegevens dan beschikbaar zijn?

2) Met welke regelmaat worden deze lijsten geactualiseerd?

3) Welke instellingen die vůůr 1 januari 2012 niet door het Rekenhof werden gecontroleerd, zijn nu wel aan zo een controle onderworpen?

Antwoord ontvangen op 18 april 2013 :

Ik nodig het geachte lid uit zijn vraag te stellen aan mijn collega, de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging, die bevoegd is voor deze materie.