Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-835

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Schandpaalbeleid - Administratieve lasten - Streek- en ambachtelijke producten

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
horecabedrijf
Keuringsdienst van waren
gezondheidsinspectie

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
3/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-836

Vraag nr. 5-835 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In interviews naar aanleiding van het jongste jaarverslag van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) deelde zijn gedelegeerd bestuurder mee dat de in gebreke blijvende horecazaken op een website zullen worden vermeld. Hij vergeleek die website zelfs met de selectie die gemaakt wordt in de Michelingids. De Federatie Horeca reageerde verbolgen op dit voornemen. Controleurs zijn hoofdzakelijk actief in bedrijven met een hoog risico en de zogenaamde slechte punten gaan dikwijls over details, zoals slechte rapportering. Niet alleen riskeren horecazaken onterecht publiek aan de schandpaal te worden genageld, bovendien focust dit initiatief alleen op de slechte leerlingen, wat het imago van de horeca schaadt. Preventie en stimuleringsmaatregelen zijn wel aangewezen. Ook moeten de administratieve lasten die door het voedselagentschap aan de kleine ondernemingen en de ambachtelijke producten worden opgelegd, naar beneden.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de geachte minister op het voornemen van het FAVV om in gebreke blijvende horecazaken te publiceren op een website? Staat zij achter dit initiatief en werd deze maatregel getoetst met de horecasector?

2) Kan zij meedelen in hoever de administratieve lasten voor de horecabedrijven in het algemeen en de kleine horecazaken in het bijzonder (kmo's) daadwerkelijk en meetbaar zijn verminderd?

3) Kunnen de maatregelen met het oog op de vermindering van de regellast en de nalevinglast voor de horecazaken worden opgesomd?

4) Hoe reageert zij op de vraag van de horeca om de regellast en de nalevinglast voor kleine ondernemingen verder terug te dringen en werd hieromtrent reeds overleg gepleegd met de horecasector? Zo ja, kan dit concreet worden toegelicht? Zo neen, waarom niet?

5) Hoe meent zij enerzijds de ambachtelijke bereidingen in kleine ondernemingen te moeten aanmoedigen in het kader van de promotie van streekproducten, terwijl anderzijds diezelfde ambachtelijke productie door een overdreven controle en regellast van het FAVV verloren dreigt te gaan in het voordeel van industrieel geproduceerde producten? Kan worden toegelicht op welke manier zij dat concreet invult?

6) Wat vindt zij van het opstarten van het overleg met de horeca en het FAVV om ambachtelijke producten bij kleine ondernemingen aan te moedigen binnen een haalbaar controlekader waarbij de nalevings- en administratieve lasten voor kleine ondernemingen worden gereduceerd? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2011 :

1. De Europese reglementering geeft aan de Lidstaten de mogelijkheid om de individuele inspectieresultaten van de controlediensten in de voedselketen te publiceren.

Ook al maakt België daar momenteel geen gebruik van, moet ik vaststellen dat andere landen zoals Nederland en Denemarken dergelijke informatie publiceren in het kader van een transparantiebeleid.

Zelfs buiten de EU heeft bijvoorbeeld New York alsgevolg van steeds terugkerende problemen inzake hygiëne in restaurants, beslist zijn inspecties af te sluiten met een evaluatie die de restaurants verplicht moeten afficheren.

Ik ben van mening dat dit een te overwegen laatste middel is als de klassieke stimulerende en repressieve maatregelen geen vruchten afwerpen.

2. Wat aan de horeca gevraagd wordt als administratieve last is gebaseerd op de EG-verordening 852/2004 en valt op nationaal vlak hoofdzakelijk onder:

3. Sedert 2005 en in overleg met de betrokken federaties werd een ministerieel besluit aangenomen om versoepelingen ten overstaan van de bepalingen in punt 2 door te voeren voor de kleine bedrijven.

De autocontrolegids dient als basis voor de horeca net zoals voor de andere schakels van de voedselketen.

Het FAVV heeft elke sector aangemoedigd om een praktische gids op te stellen met concrete voorbeelden als hulp voor elk bedrijf van de sector zodat ze de wettelijke vereisten kunnen naleven en de goede praktijken invoeren.

De Horecafederaties hebben hun gids al in 2006 laten valideren.

De inrichtingen die maximum vijf voltijdse equivalenten tewerkstellen kunnen zich op deze gids baseren voor hun risicoanalyse en de toepassing van een versoepelde HACCP, om hun aankopen te registeren volgens een chronologisch klassement van hun leveringsbons en facturen en om de temperaturen van de koelkasten en koelcellen alleen te registreren wanneer een afwijking wordt vastgesteld, enz.

Bovendien heb ik eind 2009 een grote administratieve vereenvoudiging ingezet en aan de verschillende beroepsfederaties gevraagd, waaronder de horecafederaties, mij in dit opzicht voorstellen te geven. Deze voorstellen werden bestudeerd en sommige maken al het voorwerp uit van een aanpassing van de reglementering. Andere zullen dat op kortere of langere termijn doen.

4. Volgens de aangiftes voor de heffingen voor het FAVV zijn de versoepelingen van toepassing op 88% van de horeca-inrichtingen. De sector kan zich elke maand vrij uitspelen in het raadgevend comité van het Agentschap en de samenwerking lijkt constructief te zijn.

5. De vraag gaat er van uit dat de industriële productie zou worden bevoordeeld ten koste van de artisanale productie, wat helemaal niet het geval is. De productiemethodes kunnen variëren volgens de grootte en de keuze van de bedrijven. De verplichtingen qua resultaten zijn daarentegen dezelfde: de microbiologische normen bijvoorbeeld zijn dezelfde, ongeacht de omvang van de inrichting en de zogezegde artisanale of industriële levensmiddelen mogen de gezondheid van de consument niet aantasten.

6. Zoals verduidelijkt in punt 4, genieten de kleine bedrijven reeds van alle mogelijke versoepelingen waarbij de geloofwaardigheid van de reglementering niet in gevaar wordt gebracht. We kunnen nog overwegen vanaf wanneer de versoepelingen kunnen worden aangewend. In het raadgevend comité van het Agentschap wordt hierover gediscussieerd samen met de beroepssectoren, en met de consumentenorganisaties. Het FAVV wacht eveneens op de resultaten van een vergelijkende studie met betrekking tot de versoepelingen in de verschillende EU-landen, uitgevoerd door het Voedsel en Veterinair Bureau van de Commissie.

Tenslotte wens ik de aandacht te vestigen van het geachte lid op het feit dat het Agentschap de cultuur beoefent van de dialoog met de beroepssectoren en meer bepaald met de Horecafederaties. Zelfs als deze sector nog inspanningen moet leveren op het vlak van de hygiëne, zet het Agentschap niet alles op het repressieve aspect.

Als bewijs wil ik het volgende aanstippen: