Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8299

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 25 februari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen

officiŽle statistiek
staking
recht tot betogen
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk

Chronologie

25/2/2013 Verzending vraag
23/9/2013 Rappel
29/10/2013 Rappel
3/12/2013 Herkwalificatie
12/12/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4366

Vraag nr. 5-8299 d.d. 25 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 21 februari 2013 hebben de vakbonden met een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot het bewaren van de koopkracht en tegen de loonstop. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging. Ondanks het feit dat het ging om een betoging, liet de NMBS toch weten dat er mogelijks stakingsacties zouden volgen.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van deze personen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd ophalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt omwille van de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van deze personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van deze betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 12 december 2013 :

Wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking valt deze vraag valt onder de bevoegdheden van de minister van Buitenlandse Zaken, aangezien het dagelijks beheer van het departement hieronder valt.

Wat betreft de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie valt deze vraag onder de bevoegdheden van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, aangezien het dagelijks beheer van het departement hieronder valt.

Wat betreft mijn kabinet, heeft niemand aan de betoging deelgenomen.

Wat bpost betreft:

1, a) Er werden op die dag 793 stakende werknemers geregistreerd.

1, b) bpost beschikt niet over deze informatie.

1, c en d) werknemers die als stakend werden geregistreerd, ontvangen geen vergoeding van bpost.

2, a en b) bpost beschikt niet over deze informatie.

3) Er was geen belangrijke impact.

5, a en b) zie antwoord onder 1, a).

5, c) Ja.

5, d)  Zie antwoord onder 1, c en d).

Wat Belgacom betreft:

1) (a) Belgacom beschikt over statistieken betreffende de medewerkers die verklaard hebben in staking te zijn op de dag van de betoging van 21 februari laatstleden, maar heeft geen informatie over de effectieve deelname van deze personen aan de betoging. Op 21 februari registreerde Belgacom 1 571 personen als zijnde in staking. 

(b) Het lidmaatschap van een vakbond is een vertrouwelijk gegeven. Belgacom is bijgevolg niet bij machte deze informatie te verstrekken.

(c) Aangezien de drie representatieve vakorganisaties bij Belgacom voor 21 februari een stakingsaanzegging hadden ingediend, hoefden de aangesloten leden geen verlof te nemen: ze hadden de mogelijkheid om te staken. Werknemers die staken, krijgen geen loon.

(d) Niet van toepassing.

2) (a-b) Thuiswerken is bij Belgacom pas sinds 5 april laatstleden toegestaan (collectieve overeenkomst voor de jaren 2013-2014) en wordt stapsgewijs doorgevoerd. Belgacom kan hiervan bijgevolg nog geen volledige en pertinente analyse maken.

3) Het productiviteitsverlies naar aanleiding van een staking is uiterst moeilijk te meten en Belgacom kan geen precieze cijfers voorleggen in verband met de staking van 6 juni.

5) (a-b) Ja, zie antwoorden 1a en 1c.

(c) Ja, zie antwoord 1c.

(d) Inhouding op het loon (zie antwoord 1)

Wat de Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (NMBS)-groep betreft:

1, 2 en 5. Er zijn voor de datum van 21 februari 2013 1 436 personeelsleden genoteerd als “stakers” maar de NMBS-Groep kan niet controleren of zij effectief hebben deelgenomen aan de betoging en kent ook het aantal betogers niet en of deze al dan niet bij een vakbond aangesloten zijn. Deze personeelsleden hebben geen loon ontvangen voor de niet gepresteerde uren. De erkende organisaties hebben laten weten dat zij hun leden die deelnemen aan deze manifestatie administratief dekken.

Binnen de NMBS-Groep is thuiswerk vooralsnog niet gereglementeerd, dus nog niet toegepast.

3. De NMBS-Groep heeft geen productiviteitsverlies geleden aangezien de treinen reden.