Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8262

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Het beleid tegen eer-gerelateerd geweld

gendermainstreaming
huiselijk geweld
gebruiken en tradities
positie van de vrouw
gearrangeerd huwelijk
gelijke behandeling van man en vrouw
misdaad tegen de personen
geweld
misdaadbestrijding

Chronologie

20/2/2013 Verzending vraag
15/4/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2686

Vraag nr. 5-8262 d.d. 20 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorbije jaren hebben een aantal tragische voorvallen de aandacht gevestigd op de problematiek van eer-gerelateerd geweld in BelgiŽ. De lokale hulp- en politiediensten staan voor de niet-evidente opdracht om adequaat met dit fenomeen om te gaan. Om deze reden werkten de FOD Binnenlandse Zaken en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de opdracht uit een verkennend onderzoek te verrichten naar het fenomeen eer-gerelateerd geweld in BelgiŽ, met als doel ondersteuning te bieden aan de uitwerking van een integraal en geÔntegreerd beleid. In december 2011 werd dit onderzoek, met een aantal aanbevelingen voor het beleid, afgesloten.

In haar beleidsnota meldt de minister dat ze op basis van deze studie de basis voor een toekomstig beleid zal uitwerken, dat gericht is op preventie en de strijd tegen eer-gerelateerd geweld. Dit zal gebeuren door het bepalen van een multidisciplinaire aanpak waarbij alle relevante actoren betrokken worden.

Graag had ik van de minister een antwoord op volgende vragen gekregen:

1) Hoever staat de minister met het uitwerken van dit beleid?

2) Welke actoren heeft zij reeds bij deze aanpak betrokken?

3) Zijn er reeds lokale proefprojecten lopende?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

1 & 2) Na onderzoek naar eergerelateerd geweld, werden contacten gelegd en worden er samenwerkingen opgezet om specifieke acties te ontwikkelen. Op basis van dat onderzoek, werkt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Directie veiligheid en preventie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken op dit ogenblik een informatiebrochure voor de verschillende professionals om hun interventiecapaciteit op dit gebied te verbeteren. Het Instituut werkt ook samen met de Vlaamse Werkgroep over eergerelateerd geweld. Het doel is het verzamelen en coördineren van kennis en initiatieven (nationaal en internationaal). Bovendien wil het Instituut al deze verschillende werkzaamheden samenbrengen en die tijdens een studiedag voorstellen om een beleidslijn uit te werken voor de preventie en bestrijding van eergerelateerd geweld door middel van een multidisciplinair strategisch plan waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn. Hiertoe is het Instituut reeds belangrijk voorbereidend werk aan het verrichten, in samenwerking met vele bevoegde partners (bestuurlijke en politieke), maar ook met mensen uit de getroffen gemeenschappen. 

3) De politiezones van Verviers en Mechelen werden geselecteerd door de minister van Justitie met het oog op het ontwikkelen van pilootprojecten. In Mechelen, gebeurt dit op het niveau van de integrale veiligheid en de lokale politie van Mechelen. Zij gebruiken het Nederlandse systeem van rode vlaggen, aangepast aan hun case management inzake eergerelateerd geweld. In Verviers, is er een samenwerkingsproject tussen het parket, de federale politie en de lokale politie van Verviers, met de steun van de stad Verviers. De lokale politie controleert de dagelijkse interventierapporten op vermoedens van eergerelateerd geweld. Indien hun vermoedens bevestigd worden, sturen ze die rapporten door naar de federale politie. Een educatief pakket maakt het mogelijk preventieve maatregelen uit te voeren.