Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8261

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

De oprichting van een observatorium voor partnergeweld en geweld tegen vrouwen

huiselijk geweld
seksueel geweld
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Chronologie

20/2/2013 Verzending vraag
10/4/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2682

Vraag nr. 5-8261 d.d. 20 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2006 heeft de Ministerraad beslist om aan het IGVM een steunpunt toe te voegen voor de begeleiding en de evaluatie van de inwerkingstelling van het NAP. In het regeerakkoord werd beslist deze rol van het IGVM te versterken en van het IGVM een observatorium van de problematiek van partnergeweld en geweld op vrouwen te maken. Bovendien zullen de opdrachten van het Instituut in de strijd tegen geweld tegen vrouwen ten gevolge van de verruiming van het NAP de facto ook uitgebreid worden. Dit alles vergt een aanpassing van de personeels- en financiŽle middelen.

Daarnaast maakt de beleidsnota van de minister gewag van het aanstellen van een afgevaardigde in de strijd tegen het geweld op vrouwen en het voorstel om van 2013 het jaar tegen geweld op vrouwen te maken.

Graag had ik van de minister een antwoord op volgende vragen gekregen:

1) Wat is het budget voor de uitbreiding van de rol van het IGVM? Hoeveel extra mensen zullen in dienst worden genomen of werden al in dienst genomen?

2) Hoever staat het met dit dossier? Kunnen we al spreken van een volwaardig observatorium?

3) Werd reeds een afgevaardigde in de strijd tegen het geweld op vrouwen aangesteld? Zo ja, is dit een kabinetsfunctie of een functie binnen het IGVM?

4) Kan u reeds bevestigen dat 2013 het jaar tegen geweld op vrouwen wordt?

Antwoord ontvangen op 10 april 2013 :

1) Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vervult momenteel vier fundamentele opdrachten in het kader van de uitvoering van het NAP. Het coördineert de interdepartementale groep die belast is met de opvolging van het NAP. Het waakt over de uitwisseling van informatie tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de concrete uitvoering van het NAP. Het verzamelt verschillende adviezen, evaluaties rond de in het NAP opgenomen acties. Ten slotte ontwikkelt het ook zelf acties.

Het Instituut beschikt momenteel over een budget van ongeveer 270 000 euro om deze opdrachten uit te voeren. In 2014 zou het actiegebied van het NAP moeten uitgebreid worden teneinde de verbintenissen te kunnen nakomen die op internationaal vlak werden aangegaan. Een herverdeling van de middelen zou dus nodig zijn .

2)Het Instituut vervult al een rol als observatorium van de problematiek door het verzamelen, analyseren en verspreiden van de adviezen, evaluaties en verslagen over de in het NAP genomen maatregelen en de op Europees en internationaal niveau ontwikkelde goede praktijken. In dit kader, en zoals overeengekomen in het regeerakkoord, zal ik de versterking van de rol van het Instituut als observatorium voor partnergeweld en geweld tegen vrouwen ondersteunen, hetgeen een aanpassing van de menselijke en financiële middelen met zich mee brengt.

3)Het Instituut heeft vele experten rond geweld tegen vrouwen, maar omwille van budgettaire redenen kon er dit jaar nog geen vertegenwoordiger aangesteld worden rond de strijd tegen geweld op vrouwen.

4)De Europese Raad heeft gevraagd om van 2015 het Europees jaar van zerotolerantie ten opzichte van geweld tegen vrouwen te maken. Daardoor lijkt het mij beter ons daarop af te stemmen dan 2013 als nationaal jaar ter bestrijding van geweld tegen vrouwen te maken.