Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8260

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

De interdepartementale co÷rdinatiegroep gendermainstreaming

gendermainstreaming
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

20/2/2013 Verzending vraag
15/4/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2681

Vraag nr. 5-8260 d.d. 20 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen heeft ons land een globale beleidsstrategie uitgewerkt inzake gendermainstreaming. Elk federaal departement is vanaf nu bevoegd voor het realiseren van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en moet daarvoor strategische doelstellingen formuleren.

Conform artikel 2 van het KB van 26 januari 2010, ter uitvoering van de wet gendermainstreaming, werd onlangs een interdepartementale co÷rdinatiegroep opgestart, samengesteld uit leden van de regering alsook van de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten, en het ministerie van Defensie.

Graag had ik van de minister een antwoord op volgende vragen gekregen:

1) Wat is de samenstelling van de interdepartementale co÷rdinatiegroep? (Welke departementen, aantal mannen/vrouwen, aantal franstaligen/nederlandstaligen)

2) Welke functie hebben de leden van de co÷rdinatiegroep binnen hun departement? Zijn er ook hogere functionarissen, met een hogere functie binnen hun departement, gedetacheerd in deze groep?

3) Nu deze groep is opgestart, zijn er reeds resultaten bereikt, zowel in de groep als binnen de departementen?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

1 & 2 Samenstelling van de Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG)

De ICG is samengesteld uit vertegenwoordig-st-ers van alle Federale Overheidsdiensten (FODs,) Programmatorische Overheidsdiensten (PODs) en het ministerie van Landsverdediging, evenals uit vertegenwoordig-st-ers van de beleidscellen van alle leden van de regering. De ICG is samengesteld uit 45 vrouwen en 23 mannen, waarvan er 31 Franstalig zijn en 37 Nederlandstalig.

Zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 26 januari 2010[1] moeten de leden van de ICG van niveau A zijn en zijn zij benoemd door respectievelijk de voorzitters van de directiecomités en de leden van de regering. Binnen hun departement bekleden ze verschillende functies, zoals adviseur, verantwoordelijke voor human resources, technisch expert, budgettair coördinator, diversiteitsverantwoordelijke, majoor. Er is slechts één zeer hoog geplaatste ambtenaar: een voorzitster van een POD. 

2. Acties en resultaten 

Sinds de installatie is de ICG tweemaal bijeengekomen. Deze bijeenkomst vormde de gelegenheid voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen om de gender mainstreaming aanpak voor te stellen en een uiteenzetting te geven over de voornaamste bepalingen van de wet van 12 januari 2007 en in het bijzonder de missies van de ICG, waaronder de opstelling van een federaal plan gender mainstreaming aan het begin van de legislatuur.

In dit kader heb ik aan iedere minister gevraagd om ten minste twee beleidslijnen te kiezen waarvoor ze zich engageren om de genderdimensie erin te integreren.
Naast het politieke luik bevat dit plan ook een luik met betrekking tot de missies van de administraties. In dit tweede luik engageren de leden van de regering zich er elk voor de departementen onder hun bevoegdheid toe om de productie van naar geslacht uitgesplitste statistieken te verbeteren, de genderdimensie te integreren in de instrumenten van strategische planning, gender budgeting uit te voeren, enz.

Dit plan werd voorgesteld aan de Ministerraad op 6 juli 2012. 

Daarnaast heeft het Instituut tussen 11 september en 4 oktober 2012 een vorming gender mainstreaming georganiseerd.  

In navolging op de vorming hebben er verschillende bilaterale contacten plaats gevonden tussen het Instituut en de leden van de ICG om hen te begeleiden in de uitvoering van de twee luiken van het plan. Deze contacten zullen verdergezet worden tot in juni 2013, wanneer we het proces van opstelling van verslag zullen beginnen. Dit verslag is voorzien in de wet gender mainstreaming van 12 januari 2007.

[1] Koninklijk besluit tot vastlegging van de samenstelling, de opdrachten en de werkingsregels van een interdepartementale coördinatiegroep alsook van het niveau van minimale kwalificaties van zijn leden in uitvoering van artikel 8 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.