Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-812

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 29 december 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Regularisatieronde van 2009 - Fraude

illegale migratie
politiek asiel
fraude
Dienst Vreemdelingenzaken
bewijs
verblijfsrecht
toelating van vreemdelingen
asielzoeker

Chronologie

29/12/2010 Verzending vraag
11/4/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-812 d.d. 29 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uw antwoord op een vraag om uitleg van mijn voormalige collega Nele Jansegers over de controle van de voorgelegde documenten bij de regularisatieaanvragen in oktober vorig jaar, antwoordde de staatssecretaris het volgende:

"Wanneer de verblijfsstatus van de betrokkene al geregulariseerd werd, maar nadien wordt vastgesteld dat er valse documenten zijn ingediend, wordt een fraudeonderzoek gestart. Wordt de fraude vastgesteld, dan kan de dienst Vreemdelingenzaken beslissen een einde te maken aan het verblijf. Het dossier wordt immers opnieuw volledig onderzocht en daarbij wordt rekening gehouden met het nieuwe bewijs van fraude. Als blijkt dat de fraude effectief een belangrijke rol heeft gespeeld bij het toekennen van een vreemdelingenkaart, dan wordt een eind gemaakt aan het verblijf. Betrokkene krijgt dan een bevel om het grondgebied te verlaten. Bij het niet opvolgen van dit bevel kan worden overgegaan tot een gedwongen terugkeer."

Onlangs verscheen in de media het bericht dat een dokter uit Brasschaat meer dan 500 valse medische attesten had opgemaakt voor illegalen en asielzoekers met het oog op hun regularisatie.

1. In hoeveel gevallen werd in de voorbije vijf jaar fraude vastgesteld in de aanvragen tot regularisatie? Graag een uitsplitsing per jaar en per soort vervalst document.

2. In hoeveel gevallen is geoordeeld dat het valse document een belangrijke rol speelde bij de toekenning van de vreemdelingenkaart en werd effectief een eind gemaakt aan het verblijf? Met andere woorden, hoeveel fraudeurs kregen een bevel om het grondgebied te verlaten?

3. Worden deze mensen geregistreerd en uitgesloten van een volgende regularisatieaanvraag? Hebben zij nog recht op gratis dringende medische hulp?

4. Hoeveel mensen die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten vertrokken vrijwillig? Hoeveel werden gedwongen gerepatrieerd?

5. Hoeveel van die mensen dienden na het ontvangen van een bevel om het grondgebied te verlaten nog een aanvraag in voor dringende medische hulp?

Antwoord ontvangen op 11 april 2011 :

Het bijhouden van statistieken impliceert het maken van keuzes gelet op de beschikbare financiële en personele middelen. Ik kan U bevestigen dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de laatste jaren een enorme inspanning heeft geleverd om middels cijfergegevens zowel de Belgische immigratie als de verwijderingen van het Belgische grondgebied transparant te maken.

Zo zijn bijvoorbeeld wat betreft humanitaire regularisaties heel wat statistieken beschikbaar.

Echter, de diverse door U gevraagde specifieke cijfergegevens over frauderende vreemdelingen bij hun regularisatieaanvraag zijn op heden niet beschikbaar.

Ik kan U wel het volgende meedelen. In het kader van de regularisatiecampagne van september tot en met december 2009 heeft de DVZ op heden nooit iemand beticht van vervalsing en heeft nooit gesproken van vervalste medische attesten. De DVZ heeft in navolging van haar administratieve taken en verplichtingen vermoedens van fraude overgemaakt aan de gerechtelijke instanties. De gerechtelijke onderzoeken van de Parketten zijn nog steeds lopende. Dit betekent dat de schuldvraag nog niet is beantwoord en dat in ieder geval de DVZ het onderzoeksgeheim dient te respecteren.

Ik kan U bevestigen dat enkel de potentiële fraudeurs worden geregistreerd. Deze registratie heeft tot doel de parketten of onderzoeksrechters zo goed en volledig mogelijk te informeren.

Uiteindelijk zal de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Valsheden van de federale politie bepalen of een identiteitsdocument of reisdocument vals of vervalst is, of wordt de vreemdeling veroordeeld voor het gebruik van een vals of vervalst stuk. Uiteraard kan de vervalser ook veroordeeld worden en kunnen alle stukken die deel uitmaken van het misdrijf als vals gekwalificeerd worden. Een dergelijke veroordeling heeft een impact op een verblijfsprocedure doch sluit deze vreemdeling niet per definitie uit.

De vreemdelingen die uiteindelijk gefraudeerd hebben worden daarentegen niet geregistreerd in een databank. De gegevens worden per individueel dossier bijgehouden.

Frauderende vreemdelingen worden niet uitgesloten van een volgende regularisatieprocedure. Telkens worden de ontvankelijkheids- en grondvoorwaarden gecontroleerd bij een nieuwe aanvraag.

Een vreemdeling kan niet worden uitgesloten van dringende medische hulp omwille van een fraude zelfs al werd de betrokkene veroordeeld door de correctionele rechtbank.