Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7865

van Inge Faes (N-VA) d.d. 22 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Sociale Zekerheid - Betaling van interesten

rente
geografische spreiding
officiŽle statistiek
betalingstermijn
sociale zekerheid
Rijksdienst voor Pensioenen

Chronologie

22/1/2013 Verzending vraag
24/1/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7865 d.d. 22 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Conform artikel 20 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, kunnen intresten verschuldigd zijn door de instelling van de sociale zekerheid in een aantal gevallen, onder meer wanneer de termijn in artikel 10 van uitbetaling werd overschreden (met andere woorden laattijdige betaling door de instelling).

Om een inzicht te verwerven over de hoegrootheid van de te betalen intresten in de sector, had ik dan ook graag antwoord op volgende vragen:

1) Wat is het bedrag dat jaarlijks aan intrest dient te worden betaald wegens schending van deze uitbetalingstermijn in artikel 10?

2) Om hoeveel beslissingen en hoeveel verzekerden gaat het†? Hoeveel beslissingen werden spontaan door de administratie genomen, hoeveel op verzoek van de verzekerde?

Graag een opsplitsing, zowel voor vraag 1 als 2:

- per openbare instelling van de sociale zekerheid (OISZ) en per medewerkende instelling van sociale zekerheid die onder uw bevoegdheid vallen;

- per soort van sociale prestatie;

- voor het jaar 2012;

- per gewest.

Antwoord ontvangen op 24 januari 2013 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u mee te delen dat de inhoud ervan tot de bevoegdheid behoort van mijn collega, mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.