Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7148

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 oktober 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid

gegevensbescherming
spionage
China
staatsveiligheid
vertrouwelijkheid
telefoon- en briefgeheim
telecommunicatie-industrie
CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
communautaire certificatie
homologatie
geheime dienst
industriŽle spionage

Chronologie

10/10/2012Verzending vraag
9/11/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7150

Vraag nr. 5-7148 d.d. 10 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar een eerdere schriftelijke vraag nr. 5-6941 die ik hieromtrent indiende. Heden wordt mijn vrees bevestigd door een uitvoerig rapport dat vandaag wordt vrijgegeven in de Verenigde Staten (VS).

De grote Chinese telecommunicatiebedrijven Huawei en ZTE vormen een ernstige bedreiging voor de Amerikaanse staatsveiligheid, aldus het rapport van de inlichtingencommissie van het Amerikaanse parlement dat net werd vrijgegeven.

Amerikaanse bedrijven zouden geen zaken mogen doen met Huawei en ZTE, staat in het rapport. Fusies van bedrijven met Huawei en ZTE zouden geblokkeerd moeten worden. Ook adviseert de commissie dat de Amerikaanse overheid geen telecommunicatieapparatuur met onderdelen van een van deze twee bedrijven mag gebruiken, wegens de mogelijkheid van cyberspionage.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte ministers:

1) Hoe reageert u op dit rapport en meent u dat ook ons land omzichtiger moet omspringen wat betreft de aankoop van telecommunicatieapparatuur met onderdelen van deze twee bedrijven? Zo ja, kan u toelichten? Zo neen, waarom niet?

2) Acht u het noodzakelijk om onze telecombedrijven te wijzen op het risico voor afluisterpraktijken ten gevolge van het aankopen van apparatuur bij deze bedrijven of vindt u dit niet noodzakelijk? Kan u zeer concreet toelichten?

3) Bent u het ermee eens dat fusies en overnames moeten gescreend worden en desgevallend geblokkeerd ten gevolge van dit rapport? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u toelichten?

4) Bent u het met me eens dat diensten binnen de federale overheid zoals de staatsveiligheid, OCAD en andere cruciale diensten binnen het leger en onze diplomatie alsook de federale Ministerraad met betrekking tot de aanschaf van telecommunicatieapparatuur en informatica moeten worden geŽvalueerd, gecertificeerd en gehomologeerd - wat de betrouwbaarheid en veiligheid betreft - volgens criteria en procedures die beantwoorden aan de normen van de Europese Unie? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en vreest u niet dat vertrouwelijke informatie aldus kan uitlekken?

Antwoord ontvangen op 9 november 2012 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

  1. Het verslag in kwestie werd gepubliceerd op 8 oktober 2012. Het zal op de agenda staan van de vergadering in november van Belnis, het overlegplatform van de federale instellingen die een rol spelen in cyberveiligheid. .

    In dat verslag wordt gesteld dat geen spionage aan de hand van HUAWEI- en ZTE-apparatuur kon worden aangetoond. Het legt voornamelijk de nadruk op een gebrek aan transparantie van die maatschappijen, een onvoldoende samenwerking van deze laatsten en de twijfels over de inachtneming van diverse Amerikaanse wetgevingen door die maatschappijen, wat betreurenswaardig is voor maatschappijen die een groot deel van hun omzet in het buitenland realiseren. Uit voorzorg doet het verslag aanbevelingen die niet enkel het resultaat zijn van verdenkingen van spionage:

    Het Amerikaanse verslag brengt geen nieuwe elementen naar voren betreffende deze twee maatschappijen naast de verdenkingen die op hen rusten.

  1. De sector is gevoelig voor deze risico's en heeft dat bij tijden meegedeeld aan bepaalde leden van het Belnis-platform. Er zijn op dit ogenblik geen aanwijzingen dat er problemen zouden zijn met ZTE of HUAWEI.

  2. Fusies en overnames van dergelijke omvang zouden op Europees niveau en niet op nationaal niveau plaatsvinden en zouden de Europese overheden op elk niveau betrekken zelfs al blijven de nationale overheden bevoegd op het stuk van veiligheid. Screening op risico’s voor de veiligheid van de staat valt onder de bevoegdheid van de minister van Justitie.

  3. Ja. Er dient te worden opgemerkt dat het akkoord van 4 mei 2011 tussen de lidstaten van de Europese Unie, verenigd binnen de Raad, met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie uitgewisseld in het belang van de Europese Unie (document 2011/C 202/05) alsook Beschikking 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot aanneming van het veiligheidsreglement van de Raad de lidstaten verplichten om een hele reeks veiligheidsmaatregelen te treffen om de vertrouwelijke informatie binnen de Europese Unie te beschermen. In België bestaat er nog geen internationaal erkende instantie die beveiligingsapparatuur kan evalueren en homologeren conform de internationaal erkende normen. De nationale ondernemingen moeten zich dus richten tot buitenlandse agentschappen.

    Het overlegplatform Belnis bereidt momenteel een voorstel voor om deze lacune op te vullen.