Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7150

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 oktober 2012

aan de minister van Justitie

Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid

gegevensbescherming
spionage
China
staatsveiligheid
vertrouwelijkheid
telefoon- en briefgeheim
telecommunicatie-industrie
CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
communautaire certificatie
homologatie
geheime dienst
industriŽle spionage

Chronologie

10/10/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7149

Vraag nr. 5-7150 d.d. 10 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar een eerdere schriftelijke vraag nr. 5-6941 die ik hieromtrent indiende. Heden wordt mijn vrees bevestigd door een uitvoerig rapport dat vandaag wordt vrijgegeven in de Verenigde Staten (VS).

De grote Chinese telecommunicatiebedrijven Huawei en ZTE vormen een ernstige bedreiging voor de Amerikaanse staatsveiligheid, aldus het rapport van de inlichtingencommissie van het Amerikaanse parlement dat net werd vrijgegeven.

Amerikaanse bedrijven zouden geen zaken mogen doen met Huawei en ZTE, staat in het rapport. Fusies van bedrijven met Huawei en ZTE zouden geblokkeerd moeten worden. Ook adviseert de commissie dat de Amerikaanse overheid geen telecommunicatieapparatuur met onderdelen van een van deze twee bedrijven mag gebruiken, wegens de mogelijkheid van cyberspionage.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte ministers:

1) Hoe reageert u op dit rapport en meent u dat ook ons land omzichtiger moet omspringen wat betreft de aankoop van telecommunicatieapparatuur met onderdelen van deze twee bedrijven? Zo ja, kan u toelichten? Zo neen, waarom niet?

2) Acht u het noodzakelijk om onze telecombedrijven te wijzen op het risico voor afluisterpraktijken ten gevolge van het aankopen van apparatuur bij deze bedrijven of vindt u dit niet noodzakelijk? Kan u zeer concreet toelichten?

3) Bent u het ermee eens dat fusies en overnames moeten gescreend worden en desgevallend geblokkeerd ten gevolge van dit rapport? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u toelichten?

4) Bent u het met me eens dat diensten binnen de federale overheid zoals de staatsveiligheid, OCAD en andere cruciale diensten binnen het leger en onze diplomatie alsook de federale Ministerraad met betrekking tot de aanschaf van telecommunicatieapparatuur en informatica moeten worden geŽvalueerd, gecertificeerd en gehomologeerd - wat de betrouwbaarheid en veiligheid betreft - volgens criteria en procedures die beantwoorden aan de normen van de Europese Unie? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en vreest u niet dat vertrouwelijke informatie aldus kan uitlekken?