Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7061

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de eerste minister

Maatschappelijk kwetsbare mensen - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Federale coŲrdinatie - Evaluatie - Kwaliteitslabel - Federaal plan armoedebestrijding

formulier
armoede
administratieve formaliteit
sociaal achtergestelde groep
administratieve procedure

Chronologie

20/9/2012 Verzending vraag
18/10/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-7061 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

StopArmoede.Nu is een actieplatform dat armoede hoog op de politieke agenda wil zetten. Op 13 december 2011 pleitte StopArmoede.Nu in haar eisenbundel voor verstaanbare papieren, eenvoudige procedures en een toegankelijke dienstverlening.

Begrijpbare formulieren en eenvoudige procedures zijn nodig om burgers te laten deelnemen aan de samenleving. Nog te vaak vormen papieren en procedures een hindernis en worden maatschappelijk kwetsbare mensen opnieuw achtergesteld. Vaak missen ze de vaardigheden, de middelen of het sociaal netwerk om hen de weg te wijzen.

StopArmoede.Nu vraagt dan ook dat de overheid eenvoudige formulieren voor de burgers opstelt. Dit betekent (1) dat de kernboodschap van elk document in een begrijpbare taal wordt opgesteld, (2) dat de kernboodschap gemakkelijk is terug te vinden in een document en (3) dat de overheid meer gebruik maakt van bestaande kennis over duidelijke taal.

Reeds in het Algemeen Verslag over de armoede (1994) wordt verwezen naar de 5 B's waaraan de rechtshulpinitiatieven dienen te worden getoetst, waaronder de begrijpbaarheid. Is de informatie en zijn adviezen in een heldere en eenvoudige taal uitgedrukt?

De federale regering beloofde specifiek aandacht te besteden aan haar communicatie ten opzichte van maatschappelijk kwetsbare groepen. In het eerste Federaal plan armoedebestrijding wordt vermeld dat ervaringsdeskundigen ingezet kunnen worden om de communicatie en toegankelijkheid van diensten te verhogen. Ook in actie 99 van het tweede plan wil de federale regering zich engageren om de kwaliteit van de communicatie te verhogen door ervaringsdeskundigen te betrekken bij het screenen van en adviseren over taalgebruik. Over de effectieve maatregelen van de ministers om deze actie tot stand te brengen, is echter geen informatie te vinden.

Een gestructureerde aanpak blijkt zijn vruchten af te werpen. De Vlaamse regering voerde in het verleden enkele specifieke maatregelen in om kwaliteitsvolle en begrijpbare formulieren te verzekeren. Zo wordt elk formulier getoetst aan de hand van een kwaliteitstest en daarna aangepast. Om dit efficiŽnt te laten verlopen, werden er een aantal hulpmiddelen ontwikkeld: de formulierenleidraad, de checklist formulieren en het evaluatie-instrument voor formulieren. Dit alles wordt gecombineerd met het schenken van een kwaliteitslabel aan begrijpbare formulieren.

Graag had ik van de geachte minister vernomen:

1) Op welke manier stimuleert de Federale regering de aanpassing van formulieren en procedures zodat de begrijpbaarheid verzekerd is? Hoe wordt dit gecoŲrdineerd?

a) Welke maatregelen worden er voorzien zodat de formulieren efficiŽnt aangepast kunnen worden om hun begrijpbaarheid te verbeteren? Wordt er ook een checklist formulieren en/of formulierenleidraad voorzien?

b) Wordt er een evaluatie-instrument ontwikkeld om de formulieren te beoordelen? Zo ja, hoe zal dit instrument eruitzien? Zo neen, door middel van welke maatregelen zullen de aangepaste formulieren op hun begrijpbaarheid en effectiviteit getoetst worden?

c) Wordt er een maatregel ontwikkeld om de al begrijpbare formulieren als kwaliteitsvol te kenmerken, zoals het kwaliteitslabel dat de Vlaamse regering hanteert? Zo ja, wie zal dit ontwikkelen en hoe zal deze maatregel of dit instrument eruitzien? Zo neen, waarom niet en hoe zullen de begrijpbare formulieren dan onderscheiden kunnen worden van de niet-begrijpbare formulieren?

2) Wat zijn de ervaringen met het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het screenen van en adviseren over taalgebruik? Binnen welke overheidsdiensten werd dit toegepast? Wat zijn de resultaten van dit actiepunt uit het tweede Federaal plan armoedebestrijding?

Antwoord ontvangen op 18 oktober 2012 :

De vraag van de geachte senator wordt toegezonden aan de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding daar ze tot haar bevoegdheden behoort.