Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6942

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Politiediensten - Inlichtingendiensten - Samenwerkingsakkoorden

politie
geheime dienst
uitwisseling van informatie
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
gemeentepolitie

Chronologie

29/8/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6943

Vraag nr. 5-6942 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het activiteitenverslag 2011 van het ComitÚ I (pg 113): "Het Vast ComitÚ I beveelt aan dat er tussen de inlichtingendiensten enerzijds en de (federale en lokale) politiediensten anderzijds, gestructureerd overleg zou plaatsvinden om via welbepaalde procedures gegevens uit te wisselen. Het ontbreken van een samenwerkingsakkoord tussen deze diensten vormt zonder twijfel een tekortkoming in ons veiligheidssysteem. Het Vast ComitÚ I heeft hier in het verleden al meermaals op gewezen.".

1. Hoe reageert u op de aanbeveling van het Vast ComitÚ I met betrekking tot de noodzaak om een samenwerkingsakkoord af te sluiten tussen enerzijds de inlichtingendiensten en anderzijds de federale en de lokale politiediensten?

2. Bent u bereid een snel informatie-uitwisselingsysteem tussen de lokale en de federale politiediensten en de inlichtingendiensten uit te werken? Zo ja, kan u dit toelichten in zake timing en inhoud?