Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6930

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 augustus 2012

aan de minister van Landsverdediging

ADIV - Uitblijven geďntegreerd ICT-systeem - Risico's op fouten in informatieverwerking

geheime dienst
gegevensverwerkende installatie
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Chronologie

29/8/2012Verzending vraag
28/9/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6931

Vraag nr. 5-6930 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het activiteitenverslag 2011 van het Comité I en de door hen doorgevoerde audit van de ADIV.

De audit stelt: "Een geďntegreerd ICT-systeem, waarin de personeelsleden op een makkelijke en snelle manier gegevens kunnen invoeren en terugvinden, zal op korte termijn niet kunnen worden gerealiseerd. De noodzakelijke investeringen blijken steeds te worden uitgesteld. Een aantal vernieuwingen kon wel worden doorgevoerd, weze het vertraagd door de verschuiving van de geplande investeringen (op het ogenblik van de audit reeds tot in 2016). Het Comité diende te constateren dat de inlichtingenwerkzaamheden niet (meer) voldoende werden ondersteund door de ICT. Door het grote volume was bepaalde informatie moeilijk toegankelijk of verwerkbaar, of dreigde ze aan de ADIV voorbij te gaan. In die zin waren de voorwaarden voor een goed beheer van de informatie niet (langer) volledig vervuld.".

Het Vast Comité I wees op de evidente risico's die dit met zich brengt: "Er bestaat immers geen garantie dat informatie - die achteraf in een dossier cruciaal zou blijken - (tijdig) door de dienst wordt opgevangen, teruggevonden en/of verwerkt. Deze risico's moeten worden ingeperkt door investeringen in ICT.".

1. Hoe reageert u op de resultaten van de audit door het Comité I van de ADIV wat betreft ICT?

2. Bent u er zich van bewust dat door de afwezigheid van een geďntegreerde-ICT systeem luidens het Comité I er geen garanties is dat informatie - die achteraf in een dossier cruciaal zou blijken - (tijdig) door de dienst wordt opgevangen? Hoe reageert u op deze zware tekortkoming en dit wat betreft bijkomende middelen?

3. Kan u concreet illustreren welke budgetten u heeft uitgetrokken om te komen tot een geďntegreerd ICT-systeem en aangeven waarvoor die concreet worden aangewend? Volstaan die?

4. Is er reeds informatie over het hoofd gezien die achteraf bleek cruciaal te zijn in concrete dossiers ten gevolge van het uitblijven van een geďntegreerde ICT structuur? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 28 september 2012 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen:

1. De Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) van Defensie beschikt over zijn eigen geclassificeerd netwerk. De opmerkingen van het Comité I slaan op een gebrek aan integratie en standaardisatie van de informatie tussen de verschillende divisies. Sinds 2007 werkt de ADIV aan verschillende projecten voor de integratie van het beheer van informatie. Tot op heden werden, gezien de budgettaire beperkingen, enkel kleine investeringen toegestaan, aangevuld met enkele “in-house” ontwikkelingen. In de planning voor de investeringen voor Defensie en Veiligheid wordt in 2013 een eerste schijf van 2 miljoen euro voorzien voor verdere verbeteringen in dit domein.

2. Geen enkele investering zal, gezien de grote hoeveelheid informatie die potentieel beschikbaar is voor de inlichtingendiensten, sluitende garanties bieden dat alle cruciale informatie voldoende snel wordt opgevangen. De voorziene ICT-investeringen dienen de kwaliteit van het onderzoek, de analyse en de opslag van de informatie te verhogen.

3. Ik verwijs het geachte lid naar de paragrafen 1 en 2 hierboven.

4. Hoewel nooit 100 % absoluut kan worden uitgesloten dat er cruciale informatie niet wordt gevonden, heeft de ADIV geen weet van een dossier waar dit geleid zou hebben tot verkeerde inlichtingen.