Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6758

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 18 juli 2012

aan de minister van Werk

De wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 met het oog op de uitbreiding van het ouderschapsverlof van het onderwijspersoneel

ouderverlof
leerkracht
besluit
verhouding land-regio
ouderschapstoelage

Chronologie

18/7/2012 Verzending vraag
11/12/2012 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2395

Vraag nr. 5-6758 d.d. 18 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De ministerraad besliste op 23 maart 2012 om het ouderschapsverlof uit te breiden van 3 naar 4 maanden, in omzetting van de Europese richtlijn 2010/18/EU.

Bovendien werd beslist om, voor alle kinderen geboren na 8/3/2012, voor deze vierde maand, net zoals voor de andere maanden, een uitkering van de RVA te voorzien.

De benodigde budgetten werden hiervoor al ingeschat:

- 2012 2.216.000 euro

- 2013 5.545.455 euro

- 2014 8.890.909 euro

Hoewel dit federale materie is, zijn ook de overheden van de Gemeenschappen betrokken partij. Als Vlaams gemeenschapssenator gebruik ik het voorbeeld van Vlaanderen. Voor de personeelsleden uit het onderwijs is de regeling met betrekking tot het ouderschapsverlof vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast is er het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Dit federale besluit legt de basisprincipes vast waaraan voldaan moet worden om een onderbrekingsuitkering van de RVA te krijgen en bepaalt in welke omstandigheden een onderbrekingsuitkering kan worden verkregen. Tot nog toe heeft de Vlaamse overheid altijd geprobeerd de wetgeving in verband met het ouderschapsverlof uit te werken binnen de grenzen van het federale koninklijk besluit van 12 augustus 1991.

Op 8 maart 2012 stelde mijn collega in het Vlaams parlement, Koen Van Den Heuvel, een vraag aan de Vlaamse minister van Onderwijs met betrekking tot deze problematiek.

De Vlaamse minister was van oordeel de wetgeving in verband met het ouderschapsverlof uit te werken binnen de grenzen van het federale koninklijk besluit van 12 augustus 1991. De Vlaamse overheid zou via een wijziging van ons besluit van 9 september 2011 zelf het recht op ouderschapsverlof kunnen uitbreiden van drie naar vier maanden, maar dit betekent wel dat het recht op ouderschapsverlof zou afwijken van de periode waarin onderbrekingsuitkeringen worden uitbetaald.

De Vlaamse overheid wenst de vertrouwde manier van werken te respecteren. Zodra de federale regering het koninklijk besluit aanpast, zal Vlaanderen ook haar besluit aanpassen. Tot op de dag van vandaag is het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 nog niet aangepast in functie van het onderwijspersoneel.

Ik had aan de minister het volgende willen vragen:

1) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van het ouderschapsverlof van drie naar vier maanden voor het onderwijspersoneel? Heeft de Vlaamse minister van onderwijs hiervoor contact met u opgenomen? Wat zijn de concrete afspraken?

2) Binnen welke termijn mogen wij een wijziging aan het besluit verwachten?

3) Hoe zal het besluit rekening houden met de deadline van 8 maart 2012? Welke initiatieven worden genomen?

Antwoord ontvangen op 11 december 2012 :

De uitbreiding van het ouderschapsverlof van drie naar vier maand voor het onderwijspersoneel is voltooid. Dit werd doorgevoerd door middel van een wijziging aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 en betreft artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG, gepubliceerd op 1 augustus 2012 in het Belgisch Staatsblad en vanaf die datum inwerking.