Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6624

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 juni 2012

aan de minister van Justitie

Gevangenis van Tilburg - Geweld - Comité tegen Foltering - Belgische gevangenen

strafgevangenis
Nederland
overbrenging van gedetineerden
geweld
lichamelijk geweld

Chronologie

29/6/2012Verzending vraag
22/8/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6624 d.d. 29 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De media meldden een opstoot van geweld tussen de gevangenen in de gevangenis van Tilburg, waar ook Belgische gedetineerden verblijven. Het Comité tegen Foltering van de Raad van Europa verklaart deze opvallende geweldsituatie door een overmatig aantal gevangenen op een te beperkte ruimte.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de geachte minister de opstoot van geweld tussen gevangenen in de gevangenis van Tilburg? Zo ja, treft dit geweld ook de Belgische gevangenen aldaar?

2) Beaamt zij de vaststelling van het Comité tegen Foltering van de Raad van Europa, dat wijst op een teveel aan gevangenen op een relatief veel te beperkte ruimte?

3) Hoe verklaart de geachte minister deze ondraaglijke situatie? Stemt deze overeen met de afspraken hieromtrent met de Nederlandse overheid?

Antwoord ontvangen op 22 augustus 2012 :

1) 2) en 3) Vooreerst wens ik de misvatting recht te zetten die uit uw vraagstelling valt af te leiden, als zouden er in Tilburg ook andere gedetineerden verblijven dan deze die vanuit Belgische gevangenissen zijn overgebracht. Dat is niet het geval. Overeenkomstig het verdrag tussen België en Nederland verblijven er gedurende de looptijd van dit Verdrag in Tilburg uitsluitend gedetineerden die een Belgische veroordeling ondergaan.

Wat het voorwerp zelf van uw vraag betreft, namelijk het vastgestelde probleem van geweld tussen gedetineerden onderling in Tilburg, stel ik vast dat u de media aanhaalt als bron van uw informatie. Wanneer u echter het rapport zelf leest, dat integraal te consulteren is op de website van de Raad van Europa (www.coe.int), zal u vaststellen dat het CPT één en ander genuanceerder voorstelt dan misschien werd weergegeven in de media.

Om te beginnen wordt de kwestie pas aangesneden na eerst te hebben vastgesteld dat er op geen enkele wijze sprake is van een slechte behandeling van gedetineerden door het personeel, wel integendeel. De wijze waarop het personeel het concept van de dynamische veiligheid in praktijk brengt, wordt geprezen. Voorts wordt vastgesteld dat het slechts in sommige gevallen werkelijk tot fysiek geweld komt (des incidents, parfois violents). Het CPT wijst er ook op dat de directie van Tilburg samen met het personeel nu reeds op twee manieren actie onderneemt om het probleem onder controle te krijgen. En tot slot dient opgemerkt te worden dat er over een te beperkte oppervlakte per gedetineerde hoegenaamd niets wordt gezegd.

Dit alles neemt niet weg dat het CPT inderdaad een probleem aan de orde stelt van geweld tussen gedetineerden onderling, wat in zijn visie te wijten zou zijn aan het verplichte samenleven tussen gedetineerden van divers pluimage op slaapkamers van acht personen. Zoals hierboven aangegeven gaat het dan echter niet zozeer over gevallen van fysiek geweld (zeer uitzonderlijk in Tilburg), maar over spanningen die inherent zijn aan een leven in gemeenschap met meerdere personen, en die dankzij het professionalisme van het Nederlandse personeel onder controle zijn.

Gelet op de huidige overbevolking in de andere Belgische gevangenissen, is het terugbrengen van de capaciteit van Tilburg, en bijgevolg het reduceren van het aantal gedetineerden per slaapkamer, voorlopig geen optie. Het spreekt echter voor zich dat indien de situatie zou evolueren, op het vlak van bevolking of op het vlak van capaciteit, deze kwestie opnieuw geëvalueerd kan worden.