Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6444

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 12 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Nederland - Politie - Loket permanent bereikbaar voor politiemensen en familie - Hulpvragen - Laagdrempelige psychische en morele bijstand voor politiemedewerkers - Zelfmoorden

Nederland
politie
geestelijke gezondheid
gezondheid op het werk
mentale spanning
zelfmoord

Chronologie

12/6/2012Verzending vraag
26/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6444 d.d. 12 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse politie heeft sinds 25 april 2012 een loket dat 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch en digitaal bereikbaar is voor hulpvragen en zorgen van politiemensen en hun familie. Bij dit loket kan elke medewerker en ook zijn of haar familie terecht voor informatie en (hulp)vragen over de impact van gebeurtenissen die ze meemaken tijdens hun werk, hoe ze mentale kwetsuren kunnen voorkomen en over voor (na)zorg. In eerste instantie is het loket geopend voor de noordelijke regio's, voor de aspiranten, voorheen uitgezonden politiemensen en hun familie.

Het is een pilootproject. Dit betekent dat in eerste instantie politiemedewerkers uit de noordelijke regio's (Groningen, Friesland en Drenthe) gebruik kunnen maken van het 24/7 Loket Politie. Daarnaast kunnen alle aspiranten van de Politieacademie - zowel op de locaties van de Politieacademie als binnen de korpsen waar de aspirant werkt - er terecht, evenals hun leidinggevenden en hun familie. De kernwoorden van het 24/7 Loket Politie zijn "in vertrouwen" en "laagdrempelig". Alle informatie die binnenkomt, wordt vertrouwelijk behandeld. Voor een agent met bijvoorbeeld psychische problemen wordt daarmee de drempel om contact op te nemen zo laag mogelijk gemaakt. Politiemedewerkers hebben aangegeven dat ze zich in sommige gevallen binnen het korps belemmerd voelen om hun problemen naar voren te brengen. Hier kan het 24/7 Loket Politie hulp bieden. Dit hulploket is opgericht als een onafhankelijk onderdeel, maar wel in opdracht van de politie, zodat kennis van de politiewereld gewaarborgd is.

Graag kreeg ik hieromtrent dan ook een antwoord op volgende vragen :

1) Hoe reageert u op dit Nederlandse initiatief om politiemensen bij te staan via een telefonisch en digitaal bijstandsloket?

2) Bent u bereid ook in ons land een gelijkaardig pilootproject op te starten, gezien het beroep veel eisen stelt aan de politiemensen zelf en hun familie? Zo neen, waarom niet en welke vormen van bijstand biedt u dan wel? Zo ja, kunt u toelichten?

3) Kunt u respectievelijk voor de jaren 2009, 2010 en 2011 het aantal zelfmoorden bij politiemensen oplijsten en deze cijfers duiden? Hoe verhouden die cijfers zich tot het buitenland?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

Vragen 1 en 2

 Het betreft een interessant initiatief. Het is één van de preventieve acties die mogelijk zijn in dit domein. 

In 2005 werd op initiatief van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken een technische werkgroep opgestart met als doel maatregelen voor te stellen om zelfdoding binnen de geïntegreerde politie te voorkomen en zoveel als mogelijk terug te dringen. 

Een van de belangrijkste aanbevelingen van deze werkgroep vormt het bieden van steun aan personeelsleden met zelfdodingsneigingen en aan personeelsleden die hiermee geconfronteerd worden. Zo deed de werkgroep de aanbeveling om in elke entiteit van de geïntegreerde politie een telefonisch loket te voorzien dat de klok rond een luisterend oor biedt aan personeelsleden met zelfdodingsgedachten en andere betrokkenen. Dat telefonisch loket kan autonoom georganiseerd worden op het niveau van elke entiteit binnen de geïntegreerde politie. 

De psychosociale dienst stressteam van de Federale Politie biedt eveneens psychosociale bijstand aan alle personeelsleden van de geïntegreerde politie in de vorm van een permanent bereikbaar telefonisch loket. Vele lokale politiezones beschikken over een gelijkaardige psychosociale dienst of werken samen met het stressteam van de Federale Politie.

 Ten slotte wijs ik nog op het bestaan van verschillende waardevolle externe instanties in het kader van de zelfmoordpreventie zoals bijvoorbeeld de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, de zelfmoordlijn en teleonthaal.

Vraag 3

Aantal zelfdodingen binnen de geïntegreerde politie :

2009 : 14

2010 : 10

2011 : 16

 Betrouwbare cijfergegevens met betrekking tot zelfmoord en zelfmoordpogingen onder de politiemensen zijn in vele landen weinig of niet beschikbaar. Het is dan ook moeilijk objectieve vergelijkingen ter zake te maken.