Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6344

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 24 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Proeven op dieren - Alternatieven - Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven - Stand van zaken

proefneming met dieren
dierenbescherming

Chronologie

24/5/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-6344 d.d. 24 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Belgisch Staatsblad van 24 augustus verscheen een wet van 9 juni 2009 tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven. Dit Centrum heeft tot doel het onderzoek, de ontwikkeling en de validatie van alternatieven voor dierproeven te stimuleren, onder meer via betrouwbaarheids- en nuttigheidstesten.

Het is belast met de volgende taken :

- het onderzoek naar de alternatieven voor dierproeven stimuleren, waaronder onder meer de toxicogenomica, de proteomica en de genomica;

- het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven coŲrdineren;

- samenwerken met internationale evenknieŽn, onder meer het ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) inzake validatie van die methodes teneinde het gebruik ervan aan te moedigen;

- zowel op nationaal als op Europees vlak de gegevensuitwisseling terzake bevorderen;

- deel uitmaken van nationale en internationale samenwerkingsnetwerken en -structuren.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de minister:

1) Wat is de stand van zaken betreffende het Belgische Centrum voor alternatieven voor dierproeven en dit zowel wat betreft personeelsinvulling en de budgetten die hiervoor worden uitgetrokken?

2) Klopt mijn informatie dat dit heden nog steeds niet is opgericht? Hoe verklaart u dit en wat gaat u eraan doen?

3) Kan u zeer concreet aangeven wanneer het Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven van start gaat en kan u zeer gedetailleerd toelichten hoeveel mensen met welk budget wat gaan doen?