Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6244

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 15 mei 2012

aan de minister van Werk

Uitkeringsfraude - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers - Opsporing fraude

werkloosheidsverzekering
fraude
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
officiŽle statistiek

Chronologie

15/5/2012Verzending vraag
11/12/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6244 d.d. 15 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik richt mijn vraag tot de minister van Werk aangezien de staatssecretaris voor bestrijding van de sociale en de fiscale fraude aangeeft niet bevoegd te zijn (zie mijn schriftelijke vraag 5-6076). De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) betaalde in 2010 ruim 7,3 miljard euro aan werkloosheidsuitkeringen uit. In 2010 spoorde de RVA tevens 16.500 gevallen van uitkeringsfraude op basis van niet-aangegeven cumuls op, goed voor 12 miljoen euro aan onrechtmatig ontvangen uitkeringen. In 2011 trof Het Nederlands Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), dat instaat voor werkloosheidsuitkeringen in Nederland, 45.000 gevallen van uitkeringsfraude aan. De totale schade bedroeg 64 miljoen euro waarvan 70 % kon worden teruggevorderd.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Kan de minister aangeven hoeveel gevallen van uitkeringsfraude door de RVA in 2011 werden opgespoord en om welke bedrag aan onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen het ging in 2011? Graag een vergelijking en een toelichting ten opzichte van de drie voorgaande jaren.

2) Welk percentage van de in 2011 onterecht uitbetaalde werkloosheidsvergoedingen is al teruggevorderd en hoeveel is effectief terugbetaald? Hoe schat de minister dit cijfer in en hoe zal ze dat nog opdrijven?

3) Graag een gedetailleerde toelichting van de manier waarop de RVA performanter zal worden gemaakt in 2012 zodat nog meer fraude kan worden opgespoord? Welke maatregelen zijn al gerealiseerd?

Antwoord ontvangen op 11 december 2012 :

1. Bij een inbreuk op de reglementering vordert de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) de onrechtmatig ontvangen uitkeringen terug en past hij desgevallend een administratieve sanctie toe (in de meeste gevallen).

Evolutie 2008-2011:

Jaar

(a)

(b )

(c)

2008

33.768

69.821.915

35.418.100

2009

37.678

68.469.304

38.375.534

2010

36.961

78.409.388

43.391.626

2011

27.958

63.784.448

42.868.308

Commentaar:

2. De bedragen van de werkloosheidsuitkeringen die onrechtmatig werden ontvangen door de sociaal verzekerden, moeten worden teruggevorderd.

Het is echter niet mogelijk het aandeel te bepalen van de terugbetalingen van 2011 dat overeenkomt met de bedragen van de vastgestelde rechten in 2011.

Voor het jaar 2011 gebeurde 76,5 % van de terugbetalingen vrijwillig.

Voor 23,5 % van de dossiers vond er een inhouding plaats op uitkeringen of vergoedingen.

De invordering van het saldo van schuldvorderingen ten opzichte van uitkeringsgerechtigden is niet gemakkelijk en er moet rekening worden gehouden met de financiële situatie van die laatsten. Gespreide terugbetalingsplannen moeten worden aanvaard en het kan mogelijk gaan om terugvorderingsbedragen over meerdere jaren. Steeds meer schuldenaars zitten in schuldbemiddeling. Bepaalde schuldenaars van wie de financiële situatie heel precair is, kunnen wettelijk een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van terugbetaling bekomen. Overeenkomstig de reglementering, wordt de invordering van de schuldvorderingen van de weerspannige schuldenaars door de RVA toevertrouwd aan de Federale Overheidsdienst (FOD) financiën die over meer dwangmiddelen beschikt.

Men moet ook weten dat bepaalde schuldvorderingen betwist worden in de arbeidsrechtbank en dat de invorderingsprocedure wordt geschorst gedurende de gerechtelijke procedure.

De inspanningen van de RVA in het kader van preventie, van controle a priori en van het strategisch project OPTIREC (optimalisatie van de terugvorderingen en vervanging van de informaticavoorzieningen) zouden het mogelijk moeten maken het bedrag van de nog lopende schuldvorderingen nog meer te verminderen.

3. Het jaarverslag van de RVA geeft in de hoofdstukken 5.4 tot 5.8 (pagina 148 tot 208) een gedetailleerde bespreking van de activiteiten, de resultaten, de geboekte vooruitgang en de projecten in het kader van de strijd tegen de uitkeringsfraude in ruime zin.