Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-611

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 16 december 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Asielzoekers - Opvangproblematiek - Gebruik van de Rijkswachtkazerne van Knokke-Heist

Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
politiek asiel
Regie der Gebouwen
sociale voorzieningen
asielzoeker

Chronologie

16/12/2010 Verzending vraag
31/1/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-612

Vraag nr. 5-611 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de voormalige Rijkswachtgebouwen gelegen aan de Rijkswachtlaan, 42, in 8300 Knokke-Heist, heeft Fedasil sinds enkele maanden asielzoekers ondergebracht.

Graag had ik van de staatssecretaris een antwoord gekregen op volgende vragen:

- Hoeveel asielzoekers zijn op dit ogenblik ondergebracht in de voormalige rijkswachtkazerne van Knokke-Heist?

- Wat is het maximumaantal asielzoekers dat in deze gebouwen ondergebracht kan worden?

- Betreft het hier asielzoekers met kinderen of individuele asielzoekers?

- Welke nationaliteiten worden er ondergebracht?

- Klopt het dat de lokale overheden, zowel de gemeente Knokke-Heist als het plaatselijke Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), niet vooraf op de hoogte werden gebracht van de concrete plannen? Zo neen, kan de staatssecretaris melden wanneer het gemeentebestuur of het OCMW op de hoogte werd gebracht?

- Betreft het hier een tijdelijke opvang, dan wel een definitieve toewijzing van het gebouw aan asielzoekers?

Antwoord ontvangen op 31 januari 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van mijn collega van Maatschappelijke Integratie die verantwoordelijk is voor het Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers (Fedasil).