Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6037

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 5 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

World Health Organisation (WHO) - Antibiotica - Veeteelt - Resistentie

Wereldgezondheidsorganisatie
infectieziekte
antibioticum
veeteelt
dierenarts
veterinair product
fytosanitaire wetgeving
antimicrobiŽle resistentie

Chronologie

5/4/2012Verzending vraag
9/10/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6039

Vraag nr. 5-6037 d.d. 5 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De World Health Organisation (WHO) luidt de noodklok over het gebrek aan medicijnen tegen resistente bacteriŽn. Resistente bacteriŽn rukken op in Europa. En ons medicijnkastje is leeg. Er dreigt een moment te komen dat voor bepaalde ziekten geen enkel antibioticum meer werkzaam zal zijn. Dat was de conclusie van een internationale bijeenkomst in Kopenhagen. Margaret Chan, directeur van de WHO, luidde daar de noodklok. Er wordt te weinig actie ondernomen. Medische experts kijken naar de opkomende vloed van resistente bacteriŽn en luiden de alarmklok. Er moet dringend worden nagedacht over een post-antibioticatijdperk rond bepaalde bacteriŽle infecties.

In dit kader had ik de ministers graag volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op de stelling van Margaret Chan, directeur van de WHO, dat een post-antibioticatijdperk dreigt, waarbij eenvoudige keelinfecties en een geschaafde knie tot de dood kunnen leiden?

2) Deelt u de opvatting van Margaret Chan dat de politieke wil om het probleem aan te pakken essentieel is, maar dat de aandacht sporadisch en kleinschalig is en acties te kort schieten? Zo ja, welke gevolgen verbindt u daaraan en kan u concreet toelichten welke stappen u hierin heeft ondernomen en zal ondernemen? Zo neen, waarom niet?

3) De resistentie tegen antibiotica vloeit onder meer voort uit ons voedsel. Bent u bereid om alsnog wettelijke maatregelen te nemen om het antibioticagebruik in de veehouderij drastisch te verminderen? Zo ja, kan u toelichten? Zo neen, waarom niet?

4) Kan u in dit kader toelichten welke concrete initiatieven u neemt tegen de autostradedierenartsen die uit de koffer antibiotica leveren aan boeren, die deze producten dan zelf toedienen?

5) Kan u toelichten hoeveel autostradedierenartsen de laatste drie jaar definitief werden veroordeeld? Klopt mijn informatie dat deze autostradedierenartsen nog steeds ongestoord hun gang kunnen gaan?

6) Deelt u het standpunt dat het gebruik van antibiotica in de veeteelt teruggebracht moet worden naar een fractie van wat het nu is? Zo ja, welke bijkomende maatregelen gaat u nemen om dat te bereiken en op welke termijn? Zo neen, waarom niet? Kan u uitgebreid toelichten?

7) Bent u bereid de veeteelt grondig te herzien, teneinde te komen tot de volgens de WHO noodzakelijke drastische vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2012 :

1) Mevrouw Margaret Chan, directeur van de WHO, onderstreepte het belang om een actie te ondernemen teneinde de ontwikkeling en verspreiding van resistentie tegen te gaan.

2) De verspreiding en selectie van resistentie is een internationaal probleem en vereist gecoördineerde internationale antwoorden.

De Europese Commissie is zich van deze problematiek bewust geworden en heeft in november vorig jaar een Europees actieplan gelanceerd om de antibioticaresistentie aan te pakken.

Wij hebben dat Europees actieplan niet afgewacht. In 1999 werd het Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC) opgericht, en in 2010 werd het BelVet-Sac consortium (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotics Consumption) opgezet.

Om het verantwoord gebruik van antibiotica in de veterinaire sector adequaat en gericht te ondersteunen werd vervolgens in 2011 het AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) opgericht. Die VZW is sinds 2 januari 2012 actief. Zij heeft de bedoeling om het antibioticagebruik in de veehouderij snel en duidelijk te doen dalen teneinde de waardevolle eigenschappen van antibiotica in de veterinaire en de humane geneeskunde te waarborgen.

3) Deze vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega mevrouw Laruelle, aan wie deze vraag eveneens werd gesteld.

4 en 5) De Speciale onderzoekseenheid van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en de Nationale Opsporingseenheid van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) hebben de voorbije jaren verschillende onderzoeken ingesteld tegen de zogenaamde autostradedierenartsen. Indien er inbreuken worden vastgesteld, onderneemt men hiervoor de nodige administratieve en juridische stappen. Er werden de voorbije jaren verschillende gerechtelijke procedures opgestart. Deze procedures volgen momenteel de gerechtelijke weg.

6 en 7) Deze vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega mevrouw Laruelle, aan wie deze vraag eveneens werd gesteld.