Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-572

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 december 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Gedetineerden - Tewerkstelling - Re-integratie in de maatschappij

strafgevangenis
gedetineerde
reclassering
gedetineerdenwerk

Chronologie

16/12/2010 Verzending vraag
1/2/2011 Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-410

Vraag nr. 5-572 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Samen met zowat alle onderzoekers blijf ik er rotsvast van overtuigd dat gedetineerden bij de huidige aanpak bij hun vrijlating de gevangenissen niet als betere mensen verlaten. Het tegendeel blijkt eerder waar te zijn. Een ethisch, maar ook adequaat detentiebeleid moet erop gericht zijn de gevangenen voor te bereiden op een succesvolle herintrede in de samenleving. De gevangenistijd biedt daarvoor vele kansen, waarbij onder andere de tewerkstellingsprogramma's bekend en hoopvol zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gedetineerden werken momenteel in de gevangenissen? Hoeveel waren er dat in de jaren 2007, 2008 en 2009? Hoe groot is het aandeel van werkende gedetineerden op de gehele gevangenispopulatie?

2) Welk soort werk wordt deze gedetineerden aangeboden? Bestaan er ook vormen van gespecialiseerde arbeid? Kan de minister mij een overzichtelijke lijst bezorgen van de verschillende activiteiten en ambachten die gedetineerden momenteel uitoefenen?

3) Hoe verhouden gedetineerden zich tot arbeid? Kan men gedetineerden verplichten tot werk? Is werk voor gedetineerden een recht? Kan elke gedetineerde werk krijgen indien hij dat wenst (tenzij bij wijze van tuchtsanctie)?

4) Welke andere arbeidsrechten genieten de gedetineerden? Krijgen zij een contract? Wat bijvoorbeeld met het ontslagrecht? Hebben deze gevangenen het recht om te staken?

5) Welke bruto- en nettolonen worden gemiddeld betaald en volgens welke richtlijnen? Zijn hier verschillen merkbaar naargelang de ambacht, de gevangenis of de opleiding van de gevangene?

6) Wat is het minimum / maximum aantal werkuren per week? Kan de gedetineerde dit zelf (mee)bepalen?

7) Kunnen gevangenen ook worden tewerkgesteld door private ondernemers? Over welke werkgevers gaat het hier? Hoe valt dit te rijmen met bijvoorbeeld de regels inzake concurrentievervalsing?

8) Werken er ook gevangenen buiten de gevangenismuren? Over hoeveel personen gaat het hier en wat zijn de voorwaarden om dit werk te mogen doen? Over welk soort werk gaat het hier?

9) Hoe groot is het totale budget voor de tewerkstelling van gedetineerden? Is er een (gedeeltelijk) terugverdieneffect?

10) Worden de tewerkstellingsprojecten geŽvalueerd op hun effect met betrekking tot de re-integratie van de gedetineerden in de maatschappij? Heeft het departement Justitie dit al onderzocht? Zo ja, met welke resultaten? Zo neen, zijn er daar plannen voor?