Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5718

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Erfgoedsector - Musea - Private veiligheid - Bewakingsagenten - Erfgoedbewakers

cultureel erfgoed
museum
beveiliging en bewaking

Chronologie

28/2/2012 Verzending vraag
10/7/2012 Herkwalificatie
26/10/2012 Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2461

Vraag nr. 5-5718 d.d. 28 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds juni 2011 mag de erfgoedsector die bewaking organiseert of laat organiseren, enkel nog bewakingsagenten inzetten met het bekwaamheidsattest bewakingsagent-erfgoedbewaker, conform artikel 21 van het koninklijk besluit van 21 december 2006. Zo dienen deze erfgoedbewakers op zijn minst een opleiding "toegepaste preventie en interventie in permanente instellingen die cultureel erfgoed beheren" te volgen.

Naar verluidt zou deze verplichting voor veel musea nog een probleem vormen:

1) Heeft de minister een zicht op de problematiek voor de erfgoedsector?

2) Weet zij hoeveel personen de opleiding "erfgoedbewaker" al hebben gevolgd?

3) Weet zij hoeveel instellingen binnen de erfgoedsector via interne bewakingsdiensten de eigen bewakingsactiviteiten voor eigen rekening neemt en hoeveel instellingen een beroep doet op bewakingsondernemingen?

4) Hoeveel controles werden door de permanente inspectiecel van Binnenlandse Zaken sinds juni 2011 dienaangaande gevoerd in de erfgoedsector, en dit per gewest?

5) Hoeveel van de gecontroleerde bewakingsagenten waren niet in orde met de vergunning/opleiding, en dit per gewest?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

1. Sinds 2006 werd voorzien in een specifieke instapopleiding toegespitst op erfgoedbewaking. Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de erfgoedsector werd voorzien dat erfgoedbewakers niet nog eerst een basisopleiding dienen te volgen, maar enkel een kortere opleiding die toegespitst is op de specifieke noden en omstandigheden binnen erfgoedinstellingen. Er werd tevens voorzien in een overgangsbepaling waarbij bepaalde erfgoedbewakers kunnen vrijgesteld worden voor het afleggen van examens indien de erfgoedinstelling een vergunningsaanvraag indiende vóór 1 juni 2011. 

Er werden mij geen verdere problemen gesignaleerd aangaande deze opleiding. 

2. Tot op heden hebben 461 personen de opleiding erfgoedbewaker gevolgd. 

3. Volgens de informatie die mijn administratie heeft bekomen zijn er binnen de erfgoedsector 30 instellingen die actueel beroep doen op een eigen vergunde interne bewakingsdienst. Daarnaast zijn er momenteel 28 erfgoedinstellingen die voor hun bewaking beroep doen op een externe vergunde bewakingsonderneming.  

4 en  5. Er werden door de controle cel van mijn administratie tussen juni 2011 en nu geen controles verricht binnen erfgoedinstellingen. De politiediensten zijn niettemin wel bij machte inbreuken vast te stellen op de regelgeving betreffende de private veiligheid.

Bovendien, wanneer er in het verleden onregelmatigheden vastgesteld zijn in bepaalde Antwerpse musea werden er destijds de nodige initiatieven ondernomen.