Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-561

van Louis Ide (N-VA) d.d. 13 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) - Aantal deelnemers - Kostprijs

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
beroep in de gezondheidszorg
organisatie van de gezondheid
beroepsvereniging
gegevensbank
wetenschappelijke pers
geografische spreiding
medische research
gezondheidsstatistiek

Chronologie

13/12/2010Verzending vraag
29/6/2011Herkwalificatie
12/7/2011Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1154

Vraag nr. 5-561 d.d. 13 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag herneemt de schriftelijke vragen nrs. 4-3467 en 4-5251.

Het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) is een project in de schoot van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) die de Evidence Based Medecine promoot.

Voor een zeer billijke prijs wordt ook de toegang verschaft tot een aantal medische toptijdschriften. Ik juich dit toe! Dat is immers een goede manier van werken.

Over dit project had ik graag enkele concrete vragen gesteld:

1) Hoeveel huisartsen, specialisten, apothekers, huisartsen in opleiding, zevendejaarsstudenten geneeskunde, ambtenaren, ..., zijn er nu ingeschreven op CEBAM? Graag de totale en de uitgesplitste cijfers.

2) Kan de minister de cijfers van vraag 1 ook uitsplitsen per gewest?

3) Wat is de totale kostprijs van het CEBAM-project? Kan de minister de totale uitgaven ook uitsplitsen per uitgavenpost (abonnementen, webstek, administratie, vergoedingen, )?

4) Is zij van plan dit project nog verder uit te breiden en eventueel nog meer kenbaar te maken bij de zorgverstrekkers?

Antwoord ontvangen op 12 juli 2011 :

1. Het voorbije jaar 2010 steeg het aantal gebruikers tot 4 069 personen. Dit is een sterke groei van 50 % ten opzichte van het jaar 2009. De grootste groep zijn de huisartsen (2 035) die de helft van de gebruikers uitmaken (50 %). Daarna volgen de groep van de geneesheren-specialisten (18 %) en de groep van de verpleegkundigen (12 %). De groep ‘Andere’ (11 %) omvat vooral gebruikers vanuit de overheid (onder meer het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)), vermits aan deze gebruikers geen specifieke discipline werd toegewezen.

Discipline

%

Algemeen geneeskundigen

50 %

Geneesheren-specialist

18 %

Verpleegkundigen

12 %

Vroedkundigen

4 %

Apothekers

2 %

Kinesitherapeuten

2 %

Andere

11 %

Onbekend

1 %

Totaal (N = 4.069)

100 %

2. Van de 4 069 actieve gebruikers was twee derde Nederlandstalig (66 %) en één derde Franstalig (33 %). (Ter vergelijking : eind 2008 waren er in totaal 1 367 actieve gebruikers, waarvan 71 % Nederlandstalige en 26 % Franstalige.

Taalrol

%

Nederlands

66%

Frans

33%

Engels

0%

Onbekend

1%

Totaal op 31.12.2010 (N= 4 069)

100%

3. Voor het jaar 2010 bedraagt de totale kostprijs 475 000 euro. In 2010 werd voor het eerst een apart budgetonderdeel ‘werking’ gedefinieerd en dit werd vanaf augustus 2010 gefinancierd (5/12 van een jaarlijks deelbudget van 300 000 euro).

Budget 2010 van de Virtuele Bibliotheek Gezondheidszorg

I. Personeel Cebam

100 00030 % FTE Nederlandstalig coördinator virtuele bibliotheek (arts)


30 % FTE Franstalig coördinator virtuele bibliotheek (arts)


50 % FTE secretariaatswerk en opvolging (secretaresse)


(1 FTE – fulltime equivalent = 38 uren/week)


II. Databanken

250 000/Licenties & royalities informatie bronnen


(e.a. Big Five, Cochrane, Clinical Evidence, inter)nationale aanbevelingen, volledige inhoud : zie webpagina CDLH : http://portal.iscientia.net/PUBLIC/CEBAMFR/DIGITALLIBRARY/Pages/Inhoud.aspx (FR)

http://portal.iscienta.net/public/cebamnl/Digitallibrary/pages/Inhoud.aspx (NL)III. Werking

125 000,00 €Technische logistiek voor ontwikkelomgeving


Technische logistiek voor de productieomgeving


Negociaties met Publishers en Consortium


Site en Portaalbeheer
Totaal

475 000

4. Zoals de voorafgaande cijfers aangeven, is het gebruik van de CDLH-virtuele bibliotheek in 2010 sterk toegenomen tot ruim 4 000 actieve gebruikers, vooral huisartsen. Het aantal geraadpleegde bronnen is ook enorm gestegen: in totaal werden het voorbij jaar 45 687 wetenschappelijke artikels gedownload.

Om het toenemend succes van de bibliotheek te verzekeren zijn de krachtlijnen voor de komende jaren :

- huidige inhoud bewaren en optimaliseren, eventueel gemoduleerd naar de specifieke doelgroepen. Zo krijgen ziekenhuizen de mogelijkheid om een specifiek uitgebreide collectie aan te bieden aan hun artsen en paramedici.

- gebruiksvriendelijkheid verhogen, onder meer :

- door de vernieuwing van CDLH in versie Sharepoint 2010;

- door de mogelijkheid van rechtstreekse inlogging via de e-Health website;

- door een verdere ontwikkeling van de CEBAM Zoekmotor, om - op basis van de inbreng van een trefwoord – op een snelle manier de bronnen van de bibliotheek te doorzoeken;

- door het verdere onderhoud van de CEBAM Evidence Linker, die – op basis van een (diagnose)codering - gericht zoekt naar de relevante aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering.

De samenwerking met de huisartsenverenigingen, Domus Medica en SSMG, en met de universitaire centra voor artsenopleiding is zeer constructief en leidt tot een stijging in het gebruik van de CDLH, zeker bij huisartsen die tot nu toe de voornaamste doelgroep vormen. Ook met andere beroepsgroepen is er toenemende samenwerking, onder meer met de opleiding Master Verpleegkunde, de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV), het Platform Wetenschap en Praktijk voor verpleegkunde, de Wetenschappelijke Vereniging van Kinesisten, Farmaka vzw.

Bovendien is er in 2010, op initiatief van het RIZIV, een toenemende samenwerking tot stand gekomen tussen CEBAM en andere organisaties die in ons land een rol spelen in de ontwikkeling van aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering. Zo omvat dit EBM_Platform momenteel naast CEBAM ook BAPCOC, BCFI, Farmaka, Minerva, Domus Medica, SSMG, Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, KCE, RIZIV en verenigingen van verpleegkundigen en van kinesisten. De virtuele bibliotheek zal als wetenschappelijke informatiebron nauw gelinkt worden aan dit nieuwe EBM-project dat als doel heeft het aanbieden van een gratis online gemeenschappelijk platform van gevalideerde richtlijnen, toepasbaar in de Belgische zorgverlening en gekoppeld aan alle beschikbare nationaal gepubliceerde EBM informatie. De zorgverlener zal hierbij kunnen doorklikken naar de ruimere achterliggende wetenschappelijke informatie in de CDLH-bibliotheek.

Ook de komende jaren zal de CDLH-bibliotheek dus een toenemende rol spelen als EBM-informatiebron voor de zorgverleners in ons land, waardoor het gebruik verder zal toenemen.