Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-543

van Louis Ide (N-VA) d.d. 10 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Intermutualistisch agentschap - Verzamelen van gegevens - Vergoeding door de overheid

ziekteverzekering
kosten voor gezondheidszorg
verzamelen van gegevens
gezondheidsstatistiek
gezondheidsbeleid

Chronologie

10/12/2010Verzending vraag
17/3/2011Herkwalificatie
23/8/2011Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-682

Vraag nr. 5-543 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag herneemt de inhoud van de eerder gestelde schriftelijke vragen nrs. 4-4440 en 4-5279.

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) heeft met de federale overheid een afspraak voor het leveren van feedbackreportages.

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu zouden echter natuurlijkerwijs over alle gegevens moeten beschikken. Blijkbaar moet men echter een beroep doen op externe instanties om zicht te krijgen op cijfers die de gezondheidszorg weerspiegelen. Het IMA bezorgt trouwens niet alleen cijfers aan de federale overheid, maar ook aan de regionale overheden en wordt hiervoor nog eens apart betaald. Naast het IMA, leveren instanties zoals IMS ook data.

1) Hoeveel betaalt de federale overheid hiervoor aan de ziekenfondsen voor de jaren 2004 tot 2009, uitgesplitst per jaar? Wat wordt voor die vergoeding exact gevraagd aan het IMA?

2) Worden er data gevraagd aan andere instanties, zoals het IMS? Zo ja, over hoeveel geld gaat het in de jaren 2004 tot 2009 en dit opgedeeld per jaar?

3) Zijn er nog andere instanties die data leveren en hiervoor vergoed worden? Zo ja, welke en hoeveel (over de laatste vijf jaar)?

4) Waarom wordt het IMA apart gefinancierd? Is dat eigenlijk geen opdracht die sowieso hoort bij de taak van de ziekenfondsen en dus niet apart gefinancierd moet worden?

Antwoord ontvangen op 23 augustus 2011 :

1. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) heeft vanaf 2005 het Intermunualitisch Agentschap (IMA) volgende bedragen betaald:

a)

-in 2005: 123 590,08 euro,

-in 2006: 667 848,89 euro,

-in 2007: 20 624,20 euro,

-in 2008: 473 095,65 euro,

-in 2009: 340 388,72 euro,

-in 2010: 83 498 euro.

b) Deze bedragen hebben betrekking op volgende projecten welke het voorwerp uitmaken van overeenkomsten afgesloten in het kader van artikel 56 van de GVU-wet.

2005-2006: Totaalbedrag 735 436 euro.

1. De uitwerking en de opstelling van individuele feedbackrapporten

2. Studieontwerp betreffende de evaluatie van de overeenkomst “zelfcontrole van de glycemie”

3. Studieontwerp betreffende de evaluatie van het gebruik van aortaendoprothesen

4. Studieontwerp betreffende het verband tussen het gebruik van antibiotica en de individuele weerstand

5. Nomenclatuur van de vroedvrouwen

6. Evaluatie van de derdebetalersregeling van de tandartsen

7. Kinesitherapie – inning van het persoonlijk aandeel

8. De uitwerking van indicatoren voor de manifeste overconsumptie inzake het voorschrijven van geneesmiddelen

9. Informatieve FB over het economisch voorschrijfgedrag van artsen inzake goedkope en generische geneesmiddelen

10. Onderzoek naar de geneesmiddelenconsumptie in RVT/ROB

11. Studie naar het opname-/heropnamebeleid voor een aantal cardiologische, orthopedische en psychiatrische APR-DRG

12. Ondersteuning van de consensusconferentie Osteoporose

13. Dataverwerking, -analyse en –interpretatie ter ondersteuning van de studie dataregistratie mondgezondheid, uitgevoerd door universitaire equipes en het WIV.

2007-2008: Totaalbedrag 281 074 euro.

1. Zorgtrajecten : nul – meting : luik IMA.

2. Aanvraag van gegevens met het oog op de identificatie van de uitgaven die verband houden met de verpleegkundige en kinesitherapeutische verzorging van personen met een handicap die in gemeenschappelijke woonplaatsen verblijven.

3. Dataverwerking, -analyse en –interpretatie ter ondersteuning van de studie dataregistratie mondgezondheid, uitgevoerd door universitaire equipes en het WIV

4. Gegevens te leveren door het IMA in het kader van het “Jaarverslag over de prestaties van het gezondheidszorgsysteem in België”

5. Uitvoering van punt 11 van het Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 20 december 2007: evaluatie van de wachttoeslag en de permanentietoeslag

2009 – 2010: Totaalbedrag 727 604 euro.

1. Zorgtrajecten: nul – meting: luik IMA

2. Gegevens te leveren door het IMA in het kader van het “Jaarverslag over de prestaties van het gezondheidszorgsysteem in België”

3. Uitvoering van punt 11 van het Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 20 december 2007: evaluatie van de wachttoeslag en de permanentietoeslag.

4. Nieuwe financiering wijkgezondheidscentra

5. NRKP – projecten:

5.1. FB antibiotica

5.2. FB Borstkankerscreening

5.3. FB Preoperatieve testen

6. Uitbouw methodologie carensperiode van 30 dagen bij de referentiebedragen in ziekenhuizen

7. Dento-mut :

7.1 Derde betaler

7.2. Sensibiliseringscampagne tandverzorging bij kinderen

7.3. Pilootstudie betreffende de tandverzorging bij patiënten met bijzondere noden

8. Zorgvernieuwingsprojecten : info met betrekking tot de personen die in deze projecten zijn opgenomen

9. Indicatoren: gegevens spirometrie

10. Verplaatsingskosten voor chronisch zieke kinderen en voor kinderen die weesgeneesmiddelen voorgeschreven krijgen.

c) Door artikel 278 van de wet diverse bepalingen van 24 december 2002 werd het juridisch statuut van het Intermutualistisch Agentschap vastgelegd. De daarbij voorziene opdrachten werden uitgebreid door artikel 115 de wet van 27 december 2005. Hierbij werd het IMA belast met het ontwikkelen van een steekproef met patiëntengegevens. Overeenkomstig artikel 3 van het KB van 9 mei 2007 ontvangt het intermutualistisch agentschap voor de terbeschikkingstelling van de permanente representatieve steekproef aan de in artikel 2 bedoelde instellingen, en de technische ondersteuning daaraan verbonden, een jaarlijkse forfaitaire vergoeding. Deze bedroeg 125 000 euro voor de jaren 2002, 2003, 2004. Vanaf 2005 bedraagt de tussenkomst voor de aanlevering van steekproefgegevens maximum 100 000 euro.

2. Voor het leveren van de IMA-gegevens betaalde het RIZIV de volgende bedragen :

Jaar Uitgaven

2006 87 758,99

2007 79 548,32

2008 76 453,95

2009 86 628,23

2010 99 235,57

3. Het RIZIV ontvangt ook gegevens van het IPHEB (Institut Pharmaco-Epidémiologique Belge)/IFEB (Instituut voor Farmaco-Epidemiologie van België) over de terugbetaling van geneesmiddelen in openbare apotheken. De kosten hiervoor zijn:

Jaar Uitgaven

2006 154 750

2007 157 300

2008 159 688

2009 166 985

2010 167 772

4. De financiering van het IMA heeft betrekking op de terbeschikkingstelling van patiëntgerelateerde gegevens waarover het RIZIV niet beschikt, maar die vereist zijn om een kwalitatieve informatie aan de zorgverleners te verzekeren. Dergelijke informatieverstrekking behoort in het huidig wettelijk kader niet tot de basisopdrachten van de ziekenfondsen zodanig dat een aanvullende financiering verantwoord is. Het IMA is een initiatief van alle verzekeringsinstellingen samen. De kosten zijn niet per verzekeringsinstelling individualiseerbaar.