Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5389

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Telewerk - Stakingsdagen - Reglementering

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
werk op afstand
staking

Chronologie

27/1/2012Verzending vraag
13/6/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5389 d.d. 27 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NMBS-groep staat werknemers blijkbaar toe om telewerk te verrichten voor de functies die dat toelaten. Op stakingsdagen zou dit echter niet worden toegestaan. Op die manier zetten de leidinggevenden natuurlijk druk om ofwel een dag verlof te nemen, ofwel om mee te staken. Zo creŽren ze een kunstmatige staking en een daling van de activiteiten.

Een concrete reglementering voor telewerk zou niet bestaan. Wat wel zou bestaan is zoiets als "missie" waarbij werknemers een code ingeven als ze buiten het eigen bureau werken, bijvoorbeeld bij externe vergaderingen en werfbezoeken. Maar tijdens een algemene vooraf aangekondigde staking zou dat verboden zijn.

Het gevolg zou zijn dat het onmogelijk wordt gemaakt om naar het dichtstbijzijnde station te rijden en daar in te loggen tijdens de staking. Medewerkers moeten dus kiezen staken of vakantie nemen. Voor bepaalde medewerkers is het onbegrijpelijk dat een bedrijf als de NMBS-groep zo weinig flexibiliteit aan de dag legt.

Telewerk zou blijkbaar opgestart worden in een piloot-project bij ICTRA (ICTRAIL). Naar verluidt werd dit van de prioriteitenlijst gehaald. Het is dan natuurlijk zeer jammer dat de robuustheid van de reglementering het streven van zeer gemotiveerde mensen binnen de NMBS-Groep naar een nieuwe cultuur met betere prestaties wordt gefnuikt.

In dit kader volgende vragen:

1) Op welke manier is telewerk bij de verschillende entiteiten van de NMBS geregeld? Beschikt de geachte minister ook over cijfergegevens voor de periode 2008 tot en met 2011 betreffende het gebruik van telewerk binnen de NMBS-groep?

2) Klopt het dat telewerk, of wat daarvoor moet doorgaan, op een algemene stakingsdag niet wordt toegestaan? Erkent de geachte minister desgevallend dat een kunstmatige staking en een daling van de activiteiten wordt gecreŽerd?

3) Kan hij desgevallend begrip op brengen voor het onbegrip van de werknemers over het gebrek aan flexibiliteit? Welke maatregelen wenst hij eventueel te nemen in de toekomst om aan dat ongenoegen tegemoet te komen?

Antwoord ontvangen op 13 juni 2012 :

Het is de ambitie van de spoorweggroep om een voorbeeldrol betreffende mobiliteit te spelen ook voor het eigen personeel. Mobiliteit vermijden is ook goed bezig zijn met mobiliteit.

Vanuit die visie is er een werkgroep telewerken opgestart om telewerken binnen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep in al zijn aspecten uit te werken. Een voorstel van deze werkgroep is ondertussen door het directiecomité van de NMBS-Holding goedgekeurd. Hierbij is een eerste reglementair kader voor telewerken uitgewerkt om een pilootfase met een beperkte groep medewerkers van de NMBS, Infrabel en NMBS-Holding te starten. Het reglementaire kader is al een eerste keer voorgelegd ter bespreking op de paritaire subcommissie en zal verder besproken en verfijnd worden in het sociaal overleg met de syndicale organisaties.

Door het specifieke statuut van autonome overheidsbedrijven zijn de CAO ‘s nr. 85 en nr. 85bis ter implementatie van de Europese kaderovereenkomsten over telewerken van 16 juli 2002 noch het koninklijk besluit (KB) van 22 november 2006 betreffende het telewerk bij het federaal administratief openbaar ambt immers van toepassing op de NMBS-Groep. Vandaar de noodzaak om een apart reglementair kader uit te werken om telewerk mogelijk te maken binnen de NMBS-Groep.

Omdat er binnen de NMBS-Groep geen reglementsbepalingen bestaan met betrekking tot telewerken, kunnen er op dat stuk geen cijfers meegedeeld worden.