Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5382

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 27 januari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Infrabel - Plan "Overwegen 2008 - 2015" - Afschaffing overwegen - Criteria - Raadpleging instanties - Budget

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
veiligheid van het vervoer
verkeersveiligheid

Chronologie

27/1/2012Verzending vraag
19/9/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5382 d.d. 27 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens recent verschenen krantenartikels (onder andere in De Standaard van 24/01/2012) plant Infrabel de afschaffing van een tweehonderdtal overwegen tegen 2015. Infrabel komt met de uitvoering van het plan "Overwegen 2008-2015" dan ook tegemoet aan artikel 16 van de beheersovereenkomst van 2008.

De doelstelling om tegen 2015 de veiligheid aan de overwegen structureel te verbeteren en het aantal ongevallen aan overwegen met 25 % te doen afnemen ten opzichte van de cijfers van 2007 is uiteraard nobel. Er zijn echter verenigingen (zoals de "VZW Trage Wegen" en de "VZW Koepel Milieu en Mobiliteit" ) die zich vragen stellen bij het afschaffen van overwegen op zogenaamde "zachte verbindingen". Volgens hen verlegt Infrabel daardoor het risico naar fietsers en voetgangers die langs drukke autowegen worden gestuurd.

Uiteraard ligt de waarheid bij dergelijke discussies dikwijls in het midden. Om een klare kijk te kunnen hebben op de problematiek, had ik echter graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Welke 200 overwegen selecteerde Infrabel om af te schaffen tegen 2015? Graag gegroepeerd per gewest.

2) Op basis van welke criteria werden deze overwegen geselecteerd? Graag een uitsplitsing per overweg.

3) Welke instanties werden ten tijde van deze selectie geraadpleegd? Werden ook de buurtbewoners of de gemeentebesturen op voorhand ge´nformeerd of gehoord?

4) Wat is het budget dat voor het plan "Overwegen 2008-2015" werd uitgetrokken? Graag opgesplitst per jaar en wat werd er al gespendeerd tot 2011?

Antwoord ontvangen op 19 september 2012 :

Met de afschaffing van 200 overwegen streeft Infrabel een kwantitatief en kwalitatief doel na. Het plan “Overwegen 2008 – 2015” bevat een lijst van overwegen waarvoor Infrabel de afschaffing zal onderzoeken. Deze lijst werd opgesteld rekening houdend met de 3 prioriteiten van Infrabel: veiligheid, punctualiteit en capaciteit. Zo zijn in de lijst opgenomen :

In het tweede geval zijn de overwegen niet bij naam opgenomen in de lijst maar is enkel een wenselijk aantal van af te schaffen overwegen op een baanvak weergegeven.

Al deze overwegen zullen zeker niet afgeschaft worden: ofwel bestaat er geen aanvaarbare oplossing ofwel is er een hevige oppositie van de gemeente en de buurtbewoners.

Voor de opstelling van deze lijst werd geen andere instantie geraadpleegd. Maar voor de afschaffing van elke overweg zijn het gemeentebestuur en de buurtbewoners geconsulteerd.

Na de haalbaarheidsstudie worden de mogelijkheden tot afschaffing van de overweg bediscussieerd met de gemeente. Als het gemeentebestuur positief op ons voorstel tot afschaffing antwoordt, organiseert Infrabel een infosessie om het project aan de buurtbewoners voor te stellen. Op basis van de opmerkingen van de buurtbewoners stelt Infrabel het dossier op voor de aanvraag van de bouwvergunning. In het kader van de procedure voor de afgifte van de bouwvergunning is er ook een openbaar onderzoek voorzien. Dit is nog een bijkomende gelegenheid voor de buurtbewoners om opmerkingen te formuleren.

Het plan “Overwegen 2008 – 2015” voorzag een budget van 215 miljoen EUR voor de afschaffing van de 200 overwegen tijdens de periode 2009-2015.

Miljoen EUR/

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal/

Budget voorzien in het plan/

11

13,5

16

52,5

47

61

14

215

Uitgaven/

10

  8,5

10,6

 

 

 

 

  29,1