Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5264

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010

gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
20/7/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3398

Vraag nr. 5-5264 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2012 :

Aanvullend bij het antwoord van de minister van Ontwikkelingssamenwerking op zijn schriftelijke vraag nr.5-3409 van 17 oktober 2011, zal het geachte lid ook rekening wensen te houden met wat volgt.

1) In 2010 vroegen de diensten van de minister van Buitenlandse Zaken noch advies, noch gaven zij opdrachten aan de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen.  

2) 3) In 2010 was er evenmin enige vorm van samenwerking of overleg met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen vanwege bovenvermelde diensten.