Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5241

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking

gelijke behandeling van man en vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
27/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3447

Vraag nr. 5-5241 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht door de wet van 16 december 2002. Volgens artikel 4 van deze wet is het Instituut onder meer bevoegd om:

1º de studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;

2º aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen, met toepassing van artikel 3;

3º aanbevelingen te richten tot de overheid, privé-personen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1º vermelde studies en onderzoeken;

4º ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen;

5º binnen de perken van zijn doel, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp laat toe aan de betrokkene om inlichtingen en raadgevingen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden, te verkrijgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft het IGVM in 2010 een aanbeveling gericht aan uw departement? Zo ja, welke en waarom? In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen?

2) Hoe vaak heeft uw departement advies of bijstand gevraagd aan het IGVM? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2012 :

Voor wat Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en Leefmilieu betreft:

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is in 2010 niet tussengekomen in onze FOD.

We hebben niet gevraagd om advies, ondersteuning of hulp aangezien we in onze werkzaamheden aandacht blijven besteden aan deze dimensie, bij voorbeeld wat betreft de statistieken van de ziekenhuizen.

Voor wat FOD Mobiliteit betreft:

Voor het jaar 2010 hebben mijn diensten geen te volgen aanbeveling van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ontvangen.

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft geen enkele keer advies gevraagd aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Tijdens het jaar 2010 werden mijn diensten wel begeleid door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het raam van de uitvoering van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen (gender mainstreaming). Deze begeleiding gebeurt in de vorm van ontmoetingen, de uitwisseling van goede gewoonten en een opleiding.

Voor wat FOD Economie betreft:

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft in 2010 geen specifieke aanbeveling aan het departement gericht.

Het departement heeft geen advies of bijstand van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen gevraagd, omdat de gelegenheid zich niet heeft voorgedaan.