Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5240

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010

gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
5/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3426

Vraag nr. 5-5240 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2012 :

In antwoord op uw vraag geef ik u hierbij de gevraagde informatie voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG leefmilieu. 

1/ Voor wat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu betreft :

1) Men heeft in 2010 geen specifieke acties ondernomen in het kader van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft echter aandacht voor deze problematiek bij evenementen, bij het uitwerken van actieplannen en bij andere activiteiten opgezet voor onze medewerkers.  

Voorbeelden :

·         De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu beschikt over een diversiteitsambtenaar die regelmatig deelneemt aan de vergaderingen georganiseerd door de FOD P&O over dit thema ;

·         De affiches van het netwerk worden aangeplakt op strategische plaatsen, waaronder deze die vrouwen aanmoedigen om te solliciteren voor managersfuncties ;

·         De boodschappen van de groep « Feeling » zijn te vinden op ons intranet ;

·         Bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoort telewerk tot de realiteit en biedt een beter evenwicht tussen het beroepsleven en het gezinsleven. Evenveel mannen als vrouwen maken gebruik van de mogelijkheid om thuis te werken ;

·         De mobiliteitsaankondigingen in onze FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gebeuren op een dusdanige manier dat vrouwen, net zoals mannen zich betrokken voelen en kunnen solliciteren naar die banen 

2)    Er werd geen budget vrijgemaakt voor deze acties die een onderdeel vormen van het beleid zelf van de FOD Volksgezondheid.  

2/  Voor wat Mobiliteit betref t: 

1) In 2010 hebben mijn diensten, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, een coördinatrice Gender Mainstreaming en een plaatsvervangster aangewezen. Zij passen de gendermainstreamingwet toe op mobiliteit binnen het departement en werken mee aan de interdepartementale coördinatiegroep onder leiding van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 

De coördinatrices Gender Mainstreaming hebben heel het jaar 2010 door opleidingen gevolgd om concrete acties op te zetten gericht op de integratie van gender in de mobiliteitsaangelegenheden van het departement. 

Wat het personeelsbeleid betreft, gaf het hoofd diversiteit van de FOD uitvoering aan een diversiteitsactieplan 2009-2010. 

Daarin zijn met name acties ter bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in HR-aangelegenheden opgenomen. 

Acties zoals loopbaanbevordering voor vrouwen en hun toegang tot leidinggevende functies, implementatie van het telewerkproject dat een brug slaat tussen privé- en beroepsleven of neutraliteit in de rekruteringsprocessen kregen dan ook bijval in 2010 en zijn voortaan terugkerende acties dan wel activiteiten. 

2) Voor 2010 is een bedrag van €15.972 uitgetrokken voor een diversiteitsaudit waarin het externe diversiteitsbeleid in de FOD tegen het licht wordt gehouden. Uit die audit komen een aantal aanbevelingen naar voren in de verschillende domeinen van diversiteit, onder meer de bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het personeelsbeleid van de FOD. 

Deze aanbevelingen worden in het diversiteitsactieplan 2012-2013, dat reeds sinds  1 januari 2012 van toepassing is, geïntegreerd.  Bijgevolg stelt het nieuwe diversiteitsplan acties voor, in verband met de steun voor de loopbaan van vrouwen, aan het goede diversiteitsbeleid, aan de integratie van deze in de sociale pijler van de duurzame ontwikkeling, of nog, aan de verbetering van de bemiddeling tussen privé-leven en beroepsleven. 

3/  Voor wat de FOD Economie betreft : 

1)    Er is een actieplan voor diversiteit in voorbereiding, waarvan een deel gewijd is aan gelijke kansen voor mannen en vrouwen alsook aan acties ter zake.

2)    Er is geen specifiek budget voorzien voor de gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen.