Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5234

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Landsverdediging

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking

gelijke behandeling van man en vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
14/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3446

Vraag nr. 5-5234 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht door de wet van 16 december 2002. Volgens artikel 4 van deze wet is het Instituut onder meer bevoegd om:

1º de studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;

2º aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen, met toepassing van artikel 3;

3º aanbevelingen te richten tot de overheid, privé-personen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1º vermelde studies en onderzoeken;

4º ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen;

5º binnen de perken van zijn doel, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp laat toe aan de betrokkene om inlichtingen en raadgevingen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden, te verkrijgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft het IGVM in 2010 een aanbeveling gericht aan uw departement? Zo ja, welke en waarom? In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen?

2) Hoe vaak heeft uw departement advies of bijstand gevraagd aan het IGVM? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 14 februari 2012 :

Mevrouw de voorzitter gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door u gestelde vragen.

1. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) heeft in 2010 geen aanbevelingen gericht aan het departement van Defensie.

2. Defensie heeft geen beroep gedaan op het IGVM. Defensie is vertegenwoordigd in de interdepartementale coördinatiegroep samengesteld in uitvoering van artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen en die wordt voorgezeten door het IGVM.