Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5232

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Landsverdediging

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010

gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
7/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3404

Vraag nr. 5-5232 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?

Antwoord ontvangen op 7 februari 2012 :

Mevrouw de voorzitter, gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door u gestelde vragen.

1. In 2010 heeft Defensie geen advies gevraagd en geen opdracht gegeven aan de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen. Dit omdat op dit vlak geen onderzoeks- en voorlichtingsbehoeften werden geïdentificeerd die kaderen in het algemeen diversiteitsbeleid van Defensie.

2. In 2010 heeft Defensie geen contact gehad met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen.

3. De laatste aanbeveling van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen met betrekking tot Defensie dateert van 1997 en betrof de selectie, de arbeidsherverdelende maatregelen, de zwangerschapsregeling, de combinatie gezin en arbeid en de uniformen. Ondertussen werden de nodige verbeteringsacties genomen. Defensie houdt in het kader van haar diversiteitsbeleid rekening met de algemene aanbevelingen van de verschillende actoren, experten en diensten die in dit domein werkzaam zijn.