Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5222

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Justitie

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking

gelijke behandeling van man en vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
26/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3444

Vraag nr. 5-5222 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht door de wet van 16 december 2002. Volgens artikel 4 van deze wet is het Instituut onder meer bevoegd om:

1º de studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;

2º aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen, met toepassing van artikel 3;

3º aanbevelingen te richten tot de overheid, privé-personen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1º vermelde studies en onderzoeken;

4º ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen;

5º binnen de perken van zijn doel, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp laat toe aan de betrokkene om inlichtingen en raadgevingen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden, te verkrijgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft het IGVM in 2010 een aanbeveling gericht aan uw departement? Zo ja, welke en waarom? In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen?

2) Hoe vaak heeft uw departement advies of bijstand gevraagd aan het IGVM? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 26 maart 2012 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werken voornamelijk samen inzake gender mainstreaming.

1) In 2010 heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voornamelijk contact opgenomen met het departement inzake gender budgeting, voor informatie en advies. Die contacten waren zowel formeel als informeel. Door middel van verschillende acties werden de bij die materie betrokken personen van het departement op de hoogte gebracht en bewust gemaakt van gender budgeting.

2) In 2010 hadden de contacten van het departement met het IGVM niet alleen betrekking op de invoering van coördinatoren inzake gender mainstreaming, maar ook op gender budgeting en gendertests.

Bovendien heeft de coördinator inzake gender mainstreaming van het departement coördinatievergaderingen inzake gender budgeting georganiseerd op basis van informatie van het IGVM. Daarnaast heeft zij in juni 2010 deelgenomen aan de eerste vergadering van de interdepartementale coördinatiegroep. Verder heeft zij ook geantwoord op de vragenlijst van het IGVM over de stand van zaken van de integratie van de genderdimensie binnen de federale departementen.