Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5216

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking

gelijke behandeling van man en vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
21/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3443

Vraag nr. 5-5216 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht door de wet van 16 december 2002. Volgens artikel 4 van deze wet is het Instituut onder meer bevoegd om:

1º de studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;

2º aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen, met toepassing van artikel 3;

3º aanbevelingen te richten tot de overheid, privé-personen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1º vermelde studies en onderzoeken;

4º ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen;

5º binnen de perken van zijn doel, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp laat toe aan de betrokkene om inlichtingen en raadgevingen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden, te verkrijgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft het IGVM in 2010 een aanbeveling gericht aan uw departement? Zo ja, welke en waarom? In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen?

2) Hoe vaak heeft uw departement advies of bijstand gevraagd aan het IGVM? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2012 :

A. Rijksdienst voor Pensioenen.

1. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft in 2010 geen enkele aanbeveling gedaan aan de Rijksdienst voor Pensioenen.

2. In diezelfde periode heeft de RVP noch advies, noch hulp gevraagd aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De Rijksdienst voor Pensioenen neemt een strikte genderneutraliteit mannen/vrouwen in acht, zowel op het vlak van de wervingsprocedures als op het vlak van de bevorderingen. Voorts hebben mannen en vrouwen in de pensioenwetgeving van de privésector volledig dezelfde rechten, zowel wat de pensioenleeftijd als wat het recht op een pensioen betreft

B. Pensioendienst voor de Overheidsdiensten.

1. In 2010 heeft de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) van het IGVM een schrijven ontvangen betreffende de verspreiding van een handleiding voor de toepassing van “gender mainstreaming” in de Belgische federale administratie. In dit schrijven werd de PDOS ook op de hoogte gebracht van de publicatie van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot vastlegging van de samenstelling, de opdrachten en de werkingsregels van een interdepartementale coördinatiegroep alsook van het niveau van minimale kwalificaties van zijn leden in uitvoering van artikel 8 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.

De PDOS heeft nota genomen van de inhoud van het bovenvermelde koninklijk besluit en van de desbetreffende handleiding die door het IGVM werd uitgewerkt. De PDOS neemt echter niet deel aan de activiteiten van de bovenvermelde interdepartementale coördinatiegroep, aangezien deze is samengesteld uit personeelsleden uit Federale Overheidsdiensten (FOD’s), Programmatorische Overheidsdiensten (POD’s) en het ministerie van Defensie.

2. De PDOS heeft tot nu toe nog geen advies of bijstand gevraagd aan het IGVM. De PDOS neemt een strikte genderneutraliteit mannen/vrouwen in acht, zowel op het vlak van de wervingsprocedures als op het vlak van de bevorderingen. Voorts hebben mannen en vrouwen in de pensioenwetgeving van de privésector volledig dezelfde rechten, zowel wat de pensioenleeftijd als wat het recht op een pensioen betreft.