Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5196

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking

gelijke behandeling van man en vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
23/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3439

Vraag nr. 5-5196 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht door de wet van 16 december 2002. Volgens artikel 4 van deze wet is het Instituut onder meer bevoegd om:

1º de studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;

2º aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen, met toepassing van artikel 3;

3º aanbevelingen te richten tot de overheid, privé-personen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1º vermelde studies en onderzoeken;

4º ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen;

5º binnen de perken van zijn doel, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp laat toe aan de betrokkene om inlichtingen en raadgevingen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden, te verkrijgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft het IGVM in 2010 een aanbeveling gericht aan uw departement? Zo ja, welke en waarom? In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen?

2) Hoe vaak heeft uw departement advies of bijstand gevraagd aan het IGVM? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 23 februari 2012 :

In antwoord op uw vraag geef ik u hierbij de gevraagde informatie. 

A. Voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : 

  1. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft in 2010 geen bijzondere aanbevelingen inzake gender budgeting gedaan.

  2. De FOD heeft geen advies, ondersteuning of hulp gevraagd aangezien hij in zijn werkzaamheden al met deze dimensie rekening houdt. (Zie de ziekenhuisstatistieken).  

B. Wat de FOD Sociale Zekerheid betreft : 

1. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) heeft in 2010 geen enkele aanbeveling aan de FOD gericht.  

2. De FOD heeft in 2010 geen advies of bijstand gevraagd aan het IGVM omdat er zich geen specifieke situatie heeft voorgedaan waarvoor aan het Instituut advies of bijstand moest gevraagd worden. 

C. Wat de openbare instellingen van sociale zekerheid betreft die onder mijn bevoegdheid vallen :  

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

1.) Tot op heden (en dus ook niet in 2010) ontving het RIZIV vanuit het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen geen enkele aanbeveling. 

2.) Er werd nog geen advies of bijstand gevraagd aan het IGVM daar het Rijksinstituut bij het toepassen van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen geen bijzondere problemen ondervindt. 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

1.) Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft in 2010 geen enkele aanbeveling aan de RSZ gericht.  

2.) De RSZ heeft geen advies of bijstand aan het IGVM gevraagd omdat er zich geen zaken stelden waarbij advies of bijstand van het IGVM nodig was. 

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

1.) Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft in 2010 geen enkele aanbeveling aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) gericht.  

2.) De HZIV verricht geen beleidsvoorbereidend werk, en bijgevolg werd geen geen enkel advies, noch bijstand aan het IGVM gevraagd. 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 

1.) Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft in 2010 geen enkele aanbeveling aan de RSZPPO gericht. 

2.) De RSZPPO heeft nog geen advies of bijstand gevraagd aan het IGVM daar de RSZPPO alles in het werk stelt om elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht te vermijden. Er hebben zich tot op heden nog geen situaties voorgedaan waar er sprake was van een probleem omtrent de ongelijkheid op basis van het geslacht. 

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) 

1.) Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft in 2010 geen enkele aanbeveling aan het HVKZ gericht. 

2.) De HVKZ heeft nog geen beroep gedaan op advies of bijstand van het IGVM. De HVKZ heeft nog geen situaties tegengekomen waarin advies of bijstand van het IGVM nodig leek 

Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 

1.) De DOSZ heeft geen specifieke aanbeveling gekregen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 

2.) De DOSZ heeft nooit een directe vraag om advies gericht tot het IGVM, maar heeft wel reeds intern gebruik gemaakt van de handleiding die in 2010 werd verstrekt.

Op het vlak van gelijkheid tussen man en vrouw, scoort de DOSZ op dit moment goed. 

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen 

1.) De Controledienst heeft in 2010 geen enkele aanbeveling ontvangen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 

2.) De Controledienst heeft nooit advies of bijstand gevraagd aan het IGVM aangezien hij tot op heden nog niet geconfronteerd werd met een probleem dat onder de bevoegdheid van dit Instituut ressorteert. 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) 

1.) Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft in 2010 geen enkele aanbeveling aan de KSZ gericht. 

2.) De Kruispuntbank heeft geen advies of bijstand aan het IGVM gevraagd 

eHealth-platform (EHP) 

1.) Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft in 2010 geen enkele aanbeveling aan het EHP gericht. 

2.) Het eHealth-platform heeft geen advies of bijstand aan het IGVM gevraagd