Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5195

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010

gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
28/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3418

Vraag nr. 5-5195 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2012 :

In antwoord op uw vraag geef ik u hierbij de gevraagde informatie.

1. Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu betreft:

1. De FOD heeft in 2010 geen specifieke acties ondernomen in het kader van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen. De FOD heeft echter aandacht voor deze problematiek bij evenementen, bij het uitwerken van actieplannen en bij andere activiteiten opgezet voor onze medewerkers.

Enkele voorbeelden:

• de FOD beschikt over een diversiteitsambtenaar die regelmatig deelneemt aan de vergaderingen die de FOD P&O over dit thema organiseert;

• de affiches van het netwerk worden op strategische plaatsen aangeplakt, waaronder de affiches die vrouwen aanmoedigen om voor managersfuncties te solliciteren;

• de boodschappen van de groep « Feeling » vindt men op het intranet;

• bbij de FOD behoort telewerk tot de realiteit en biedt het een beter evenwicht tussen het beroepsleven en het gezinsleven. Evenveel mannen als vrouwen maken gebruik van de mogelijkheid om thuis te werken;

• de mobiliteitsaankondigingen in de FOD gebeuren op een dusdanige manier dat vrouwen, net zoals mannen zich betrokken voelen en voor die banen kunnen solliciteren.

2. Er werd voor deze acties geen budget vrijgemaakt, aangezien ze volledig deel uitmaken van het beleid van de FOD.

2. Voor wat de FOD Sociale Zekerheid betreft:

1. Het gelijkekansenbeleid is een onderdeel van het diversiteitsbeleid van de FOD. Laatstgenoemde is op zijn beurt een onderdeel van een duurzaam HR-beleid en baseert zich op de specificiteit van elk individu, rekening houdend met zijn levensfase. Iedereen heeft de kans om zijn loopbaan uit te bouwen en zich te ontwikkelen. Gelijke kansen, evenals gelijke behandeling, waarbij alle vormen van discriminatie worden uitgesloten, zijn ter zake essentiële waarden. Voor iedereen zoekt men een evenwicht tussen werk, ontplooiing en vrije tijd.

In zijn streven naar dat evenwicht heeft de FOD in 2010 zijn personeelsleden de mogelijkheid gegeven om te telewerken en niet langer te moeten prikken. 69 % van de personeelsleden koos voor telewerk. 84 % van de personeelsleden koos ervoor om niet meer te prikken.

2. Vanuit boekhoudkundig oogpunt is het onmogelijk om na te gaan hoeveel er in 2010 werd uitgegeven, globaal en per post, om gelijke kansen voor vrouwen en mannen te bevorderen.

De FOD zorgt er overigens ook voor dat men in alle overheidsopdrachten gelijke kansen voor vrouwen en mannen optimaal integreert en nastreeft.