Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5194

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010

gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
28/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3397

Vraag nr. 5-5194 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2012 :

In antwoord op uw vraag geef ik u hierbij de gevraagde informatie:

1. Hij heeft in 2010 de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen niet om advies of ondersteuning gevraagd omdat dat niet nodig was.

2. In 2010 werd de eerste ontmoeting van de interdepartementale coördinatiegroep (ICG) inzake de federale follow-up van gender mainstreaming (overeenkomstig de wet van 12 januari 2007 en het koninklijk besluit van 25 januari 2010) georganiseerd. Daarop waren vertegenwoordigsters van de Federale Overheidsdiensten (FOD’s) aanwezig.

3. Men houdt rekening met de aanbevelingen die van kracht zijn inzake gender mainstreaming in het algemeen en meer specifiek wat gender budgeting betreft.